Tạp chí phát triển kinh tế
Số 237 , Tháng 7/2010, Trang


Các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng ở thành phố Cần Thơ đối với dịch vụ thông tin di động
Trương Đông Lộc & SỬ QUANG THÁI

DOI:
Tóm tắt

Từ khóa
dịch vụ,khách hàng,nhân tố,
Download