Tạp chí phát triển kinh tế
Số 238 , Tháng 8/2010, Trang


Thực trạng nhận thức về báo cáo trách nhiệm của nhà quản trị doanh nghiệp sản xuất ? VN
PHẠM VĂN DƯỢC

DOI:
Tóm tắt

Từ khóa
quản trị,doanh nghiệp,