Tạp chí phát triển kinh tế
Số 267 , Tháng 1/2013, Trang 17-22


Đổi mới thể chế kinh tế nhằm thúc đẩy tiền trình tái cơ cấu và chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế của VN
Trần Du Lịch

DOI:
Tóm tắt
Tuy không ngừng được đổi mới trong suốt 25 năm qua, thể chế kinh tế của VN vẫn tiếp tục hoàn thiện vai trò động lực thúc đẩy tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn phát triển mới. Một khi Nhà nước chưa xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của mình ở từng cấp, từng ngành trong quản lý kinh tế thị trường, thì khó có thể quản lý có hiệu quả sự vận động của nền kinh tế, của thị trường. Bộ máy nhà nước sẽ chậm thích ứng khi thay thế việc sử dụng các công cụ can thiệp gián tiếp bằng các biện pháp hành chính để khắc phục những khuyết tật của thị trường. Trong phạm vi nghiên cứu của mình, tác giả tập trung phân tích, lý giải và kiến nghị về hai nhóm vấn đề: (1) Đổi mới nhận thức về chức năng kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường; và (2) Sử dụng hiệu quả các công cụ điều tiết vĩ mô

Từ khóa
Thể chế kinh tế; Tái cơ cấu; Chuyển đổi mô hình; Tăng trưởng kinh tế; Chức năng kinh tế; Nhà nước; Kinh tế thị trường; Điều tiết vĩ mô.
Download
Quản trị công ty & hiệu quả hoạt động doanh nghiệp: Minh chứng thực nghiệm từ các công ty niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM
2019, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Tác động của chất lượng dịch vụ đến lòng trung thành của khách hàng sử dụng ADSL tại TP.HCM
2019, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Phía sau tấm ảnh màu Một cuộc chiến đã ngã ngũ
2020, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng


Ngành công nghiệp TP. Cần Thơ: hiện trạng và giải pháp phát triển
2020, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng