Tạp chí phát triển kinh tế
Năm thứ. 27(4) , Tháng 4/2016, Trang 21-43


Ảnh hưởng của cổ phần hóa đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ở Việt Nam
Trương Đông Lộc & Ngô Mỹ Trân

DOI:
Tóm tắt
Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đo lường ảnh hưởng của cổ phần hóa đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ở VN. Số liệu phân tích được lấy từ 301 doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa giai đoạn 2007–2010 và 127 doanh nghiệp nhà nước chưa được cổ phần hóa trong giai đoạn nghiên cứu được trích xuất từ bộ dữ liệu điều tra doanh nghiệp của Tổng cục Thống kê (GSO). Tác giả sử dụng phương pháp ghép cặp điểm xu hướng (PSM - Propensity Score Matching) kết hợp với phương pháp khác biệt trong khác biệt (DID - Difference in Differences). Kết quả nghiên cứu cho thấy cổ phần hóa (CPH) có tác động tích cực đến tỉ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản và tỉ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu của các doanh nghiệp. Ngoài ra, tác giả còn phát hiện tỉ số nợ, vòng quay tổng tài sản và số lượng lao động của các doanh nghiệp đã sụt giảm sau cổ phần hóa. Tuy nhiên, tác giả lại không tìm thấy tác động của cổ phần hóa đến năng suất lao động ở các doanh nghiệp được cổ phần hóa.

Từ khóa
Cổ phần hóa; Hiệu quả hoạt động; Ghép cặp điểm xu hướng; Khác biệt trong khác biệt.
Download
Quản trị công ty & hiệu quả hoạt động doanh nghiệp: Minh chứng thực nghiệm từ các công ty niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM
2019, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Tác động của chất lượng dịch vụ đến lòng trung thành của khách hàng sử dụng ADSL tại TP.HCM
2019, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Tăng trưởng kinh tế và ổn định vĩ mô: Đánh giá, viễn cảnh và khuyến nghị chính sách
2022, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Tác động của môi trường và khả năng thích ứng công nghệ đến hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến: Nghiên cứu điển hình một số doanh nghiệp tại tỉnh Bình Dương
2022, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng