Tạp chí phát triển kinh tế
Năm thứ. 26(8) , Tháng 8/2015, Trang 02-17


Tác động của phát triển tài chínhđến bất bình đẳng thu nhập ở Việt Nam
Lê Quốc Hội & Chu Minh Hội

DOI:
Tóm tắt
Thông qua cách tiếp cận xây dựng hệ số đại diện cho mức độ phát triển tài chính theo cấp tỉnh ở VN giai đoạn 2002–2012, nghiên cứu ứng dụng kĩ thuật ước lượng Moment tổng quát hệ thống để kiểm định quan hệ tác động giữa phát triển tài chính và bất bình đẳng thu nhập ở VN. Kết quả nghiên cứu đưa ra một số bằng chứng cho thấy thị trường tài chính VN phát triển làm gia tăng bất bình đẳng thu nhập; qua đó tác giả đưa ra một số hàm ý chính sách hướng tới giảm bất bình đẳng thu nhập trong xã hội.

Từ khóa
Phát triển tài chính, bất bình đẳng thu nhập, GMM.
Download
Quản trị công ty & hiệu quả hoạt động doanh nghiệp: Minh chứng thực nghiệm từ các công ty niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM
2019, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Tác động của chất lượng dịch vụ đến lòng trung thành của khách hàng sử dụng ADSL tại TP.HCM
2019, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Tăng trưởng kinh tế và ổn định vĩ mô: Đánh giá, viễn cảnh và khuyến nghị chính sách
2022, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Tác động của môi trường và khả năng thích ứng công nghệ đến hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến: Nghiên cứu điển hình một số doanh nghiệp tại tỉnh Bình Dương
2022, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng