Tạp chí phát triển kinh tế
Năm thứ. 27(2) , Tháng 2/2016, Trang 76-89


Áp dụng phương pháp kế toán chi phí dựa trên hoạt động cho các công ty niêm yếttại thị trường chứng khoán Việt Nam
Đào Thị Thu Giang & Trần Tú Uyên

DOI:
Tóm tắt
Phương pháp kế toán chi phí dựa trên hoạt động được Johnson và Kaplan (1987) đề cập đến trong cuốn Relevance lost: The rise and fall of management accounting như một phương pháp tiến bộ vượt bậc trong việc tính toán chi phí. Từ khi ra đời đến nay, phương pháp này đã được rất nhiều nước trên thế giới áp dụng, đặc biệt là các nước phát triển như Mỹ, Úc, v.v. và nó đã trở thành công cụ hữu ích trong việc quản trị chi phí và tính giá thành của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, tại VN, phương pháp này lại không phải là phương pháp kế toán chi phí phổ biến. Vì thế, mục tiêu của nghiên cứu này sẽ đi sâu vào phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới việc vận dụng phương pháp kế toán chi phí dựa trên hoạt động trong các doanh nghiệp thông qua khảo sát điều tra các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán VN; từ đó đưa ra các giải pháp nhằm khuyến nghị các doanh nghiệp tăng tỉ lệ áp dụng phương pháp này hơn nữa.

Từ khóa
Kế toán chi phí dựa trên hoạt động; Kế toán truyền thống; Kế toán quản trị; Trung tâm chi phí.
Download
Quản trị công ty & hiệu quả hoạt động doanh nghiệp: Minh chứng thực nghiệm từ các công ty niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM
2019, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Tác động của chất lượng dịch vụ đến lòng trung thành của khách hàng sử dụng ADSL tại TP.HCM
2019, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Tăng trưởng kinh tế và ổn định vĩ mô: Đánh giá, viễn cảnh và khuyến nghị chính sách
2022, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Tác động của môi trường và khả năng thích ứng công nghệ đến hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến: Nghiên cứu điển hình một số doanh nghiệp tại tỉnh Bình Dương
2022, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng