Tạp chí phát triển kinh tế
Năm thứ. 27(7) , Tháng 7/2016, Trang 51-69


Tác động của thiên tai đến giá cả hàng hoá tiêu dùng và dịch vụ tại Việt Nam:Tiếp cận theo mô hình SVAR
Nguyễn Khắc Hiếu & Nguyễn Hoàng Bảo

DOI:
Tóm tắt
Mục đích của nghiên cứu nhằm xem xét ảnh hưởng của thiên tai đến giá cả các loại hàng hoá tiêu dùng và dịch vụ tại VN giai đoạn 2004–2014. Tác giả sử dụng khung phân tích tổng cung - tổng cầu; trong đó, tập trung vào những thiệt hại do thiên tai trực tiếp ảnh hưởng đến tổng cung - tổng cầu và gián tiếp ảnh hưởng đến giá cả hàng hoá. Kết quả cho thấy thiên tai làm tăng giá các loại hàng hoá như: Lương thực và thực phẩm; đồ uống và thuốc lá; nhà ở và vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, thiên tai lại không ảnh hưởng đến giá cả hàng may mặc, mũ nón, giầy dép; dược phẩm và y tế; giáo dục; văn hoá, giải trí, du lịch và thiết bị gia đình. Nhìn chung, thiên tai làm tăng giá cả hàng hoá tiêu dùng và dịch vụ tại VN.

Từ khóa
Thiên tai; giá hàng hoá tiêu dùng; SVAR.
Download
Quản trị công ty & hiệu quả hoạt động doanh nghiệp: Minh chứng thực nghiệm từ các công ty niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM
2019, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Tác động của chất lượng dịch vụ đến lòng trung thành của khách hàng sử dụng ADSL tại TP.HCM
2019, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Tăng trưởng kinh tế và ổn định vĩ mô: Đánh giá, viễn cảnh và khuyến nghị chính sách
2022, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Tác động của môi trường và khả năng thích ứng công nghệ đến hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến: Nghiên cứu điển hình một số doanh nghiệp tại tỉnh Bình Dương
2022, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng