Tạp chí phát triển kinh tế
Năm thứ. 26(12) , Tháng 12/2015, Trang 02-29


Quản trị các tổ chức tài chính ở Việt Namtheo các chuẩn mực quốc tế đến năm 2020
Trầm Thị Xuân Hương & Nguyễn Phúc Cảnh & Nguyễn Từ Nhu

DOI:
Tóm tắt
Mục đích của nghiên cứu nhằm tìm hiểu công tác quản trị tại các tổ chức tài chính mà chủ yếu là các NHTM VN theo chuẩn mực quốc tế như Hiệp ước Basel II và Basel III. Theo đó, tác giả sử dụng phương pháp mô hình hồi quy đa biến với biến phụ thuộc Z-Score nhằm đánh giá tác động của từng loại rủi ro đến hoạt động của các NHTM VN; đồng thời đưa ra các giải pháp khuyến nghị quản trị đối với lãnh đạo các ngân hàng theo đúng chuẩn mực Hiệp ước Basel đến năm 2020.

Từ khóa
Tổ chức tài chính; Quản trị rủi ro; Chuẩn mực Basel; Z-Score.
Download
Quản trị công ty & hiệu quả hoạt động doanh nghiệp: Minh chứng thực nghiệm từ các công ty niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM
2019, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Tác động của chất lượng dịch vụ đến lòng trung thành của khách hàng sử dụng ADSL tại TP.HCM
2019, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Tăng trưởng kinh tế và ổn định vĩ mô: Đánh giá, viễn cảnh và khuyến nghị chính sách
2022, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Tác động của môi trường và khả năng thích ứng công nghệ đến hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến: Nghiên cứu điển hình một số doanh nghiệp tại tỉnh Bình Dương
2022, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng