Tạp chí phát triển kinh tế
Năm thứ. 26(12) , Tháng 12/2015, Trang 69-87


Kiểm định chiến lược đầu tư giá trị theo mô hình F-Score trên Sở Giao dịch Chứngkhoán TP. Hồ Chí Minh
Võ Thị Quý & Bùi Thanh Trúc

DOI:
Tóm tắt
Nghiên cứu này kiểm định sự phù hợp của chiến lược đầu tư cổ phiếu giá trị theo mô hình F-Score của Piotroski (2002) trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) giai đoạn 2006–2013. Kết quả cho thấy điểm F-Score tác động cùng chiều đến suất sinh lời của các cổ phiếu giá trị; đồng thời, chiến lược này còn giúp làm giảm tỉ lệ cổ phiếu có suất sinh lời âm; từ đó góp phần cải thiện khả năng sinh lời của các cổ phiếu giá trị trong cả kì đầu tư 1 năm và 2 năm, và mang lại lợi nhuận cao hơn trong nhóm cổ phiếu có quy mô nhỏ và trong kì đầu tư dài hạn (2 năm). Tác giả đã cung cấp thêm cho nhà đầu tư một tiêu chí đơn giản để so sánh sức mạnh tài chính của các cổ phiếu giá trị và tìm kiếm lợi nhuận vượt mức từ việc ứng dụng chiến lược này trên thị trường chứng khoán VN, qua đó tách biệt được những cổ phiếu có lợi suất tốt/kém trong tương lai dựa trên việc đánh giá sức mạnh tài chính.

Từ khóa
Chiến lược đầu tư; Cổ phiếu giá trị; Mô hình F-Score.
Download
Quản trị công ty & hiệu quả hoạt động doanh nghiệp: Minh chứng thực nghiệm từ các công ty niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM
2019, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Tác động của chất lượng dịch vụ đến lòng trung thành của khách hàng sử dụng ADSL tại TP.HCM
2019, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Tăng trưởng kinh tế và ổn định vĩ mô: Đánh giá, viễn cảnh và khuyến nghị chính sách
2022, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Tác động của môi trường và khả năng thích ứng công nghệ đến hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến: Nghiên cứu điển hình một số doanh nghiệp tại tỉnh Bình Dương
2022, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng