Tạp chí phát triển kinh tế
Năm thứ. 28(5) , Tháng 5/2017, Trang 04-31


Tập trung quyền sở hữu, tính độc lập của ban quản trị và hành vi chấp nhận rủi ro: Bằng chứng tại Việt Nam
Lê Đạt Chí & Trần Hoài Nam

DOI:
Tóm tắt
Nghiên cứu nhằm mục đích xem xét tác động của sự tập trung quyền sở hữu và tính độc lập của ban quản trị lên hành vi chấp nhận rủi ro của các công ty niêm yết tại VN. Sử dụng mẫu dữ liệu có tính đại diện cao trong giai đoạn 2008–2015 cũng như áp dụng các kĩ thuật ước lượng chuyên biệt nhằm xử lí các vấn đề về kinh tế lượng, nghiên cứu phát hiện mối quan hệ nghịch biến (đồng biến) giữa tập trung quyền sở hữu (tính độc lập của ban quản trị) và hành vi chấp nhận rủi ro của doanh nghiệp. Kết quả xác nhận tầm quan trọng của 2 cơ chế quản trị doanh nghiệp đặc thù, gồm: Cấu trúc sở hữu và cơ cấu ban quản trị trong mối liên hệ với đặc tính rủi ro của các quyết định doanh nghiệp trong bối cảnh VN.

Từ khóa
Chấp nhận rủi ro; Quản trị doanh nghiệp; Tập trung quyền sở hữu; Tính độc lập; Ban quản trị.
Download
Quản trị công ty & hiệu quả hoạt động doanh nghiệp: Minh chứng thực nghiệm từ các công ty niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM
2019, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Tác động của chất lượng dịch vụ đến lòng trung thành của khách hàng sử dụng ADSL tại TP.HCM
2019, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Tăng trưởng kinh tế và ổn định vĩ mô: Đánh giá, viễn cảnh và khuyến nghị chính sách
2022, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Tác động của môi trường và khả năng thích ứng công nghệ đến hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến: Nghiên cứu điển hình một số doanh nghiệp tại tỉnh Bình Dương
2022, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng