Tạp chí phát triển kinh tế
Năm thứ. 27(6) , Tháng 6/2016, Trang 02-22


Mô hình cảnh báo sớm khủng hoảng tiền tệ: Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam
Võ Thị Thúy Anh & Trần Nguyễn Trâm Anh & Hà Xuân Thùy

DOI:
Tóm tắt
Trên cơ sở kế thừa nghiên cứu của Kaminsky và Reinhart (1999), tác giả xây dựng mô hình cảnh bảo sớm khủng hoảng tiền tệ tại VN giai đoạn 1996–2014. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 6 lần mô hình cảnh báo VN xảy ra khủng hoảng tiền tệ trong giai đoạn này. Các dấu hiệu cảnh báo khủng hoảng của VN chủ yếu là nhập khẩu tăng, xuất khẩu giảm, dư thừa cung tiền thực M1, suy giảm dự trữ ngoại hối, tăng trưởng tiền gửi huy động thấp, lãi suất thực cao và cao hơn so với lãi suất thực nước ngoài, lãi suất cho vay quá cao so với lãi suất huy động, tín dụng tăng trưởng nóng và suy giảm sản lượng đầu ra. Trong thời gian tới, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước cần có chính sách phù hợp nhằm vừa kiểm soát cung tiền, lãi suất vừa kích thích được khả năng huy động vốn của các ngân hàng thương mại, đồng thời khuyến khích gia tăng xuất khẩu.

Từ khóa
Khủng hoảng; tiền tệ; tài chính; mô hình cảnh báo sớm.
Download
Quản trị công ty & hiệu quả hoạt động doanh nghiệp: Minh chứng thực nghiệm từ các công ty niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM
2019, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Tác động của chất lượng dịch vụ đến lòng trung thành của khách hàng sử dụng ADSL tại TP.HCM
2019, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Tăng trưởng kinh tế và ổn định vĩ mô: Đánh giá, viễn cảnh và khuyến nghị chính sách
2022, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Tác động của môi trường và khả năng thích ứng công nghệ đến hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến: Nghiên cứu điển hình một số doanh nghiệp tại tỉnh Bình Dương
2022, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng