Tạp chí phát triển kinh tế
Năm thứ. 28(7) , Tháng 7/2017, Trang 34-55


Chiến lược tái cấu trúc theo chu kì sống của các công ty Việt Nam dưới tác động của kiệt quệ tài chính
Huỳnh Thị Cẩm Hà & Nguyễn Thị Uyên Uyên & Lê Thị Hồng Minh

DOI:
Tóm tắt
Mục đích của nghiên cứu nhằm kiểm định các chiến lược tái cấu trúc theo chu kì sống của các công ty Việt Nam dưới tác động của kiệt quệ tài chính và hiệu quả từ các chiến lược này trong giai đoạn 2005–2015 bằng mô hình hồi quy Logistic. Kết quả chỉ ra kiệt quệ tài chính khiến các công ty tăng khả năng cắt giảm lao động, cắt giảm tài sản và cắt giảm chi trả cổ tức. Ở giai đoạn khởi sự, tăng trưởng và bão hòa, công ty bị kiệt quệ tài chính có nhiều khả năng thay thế nhân sự quản lí và phát hành nợ. Chiến lược cắt giảm đầu tư, cắt giảm chi trả cổ tức có mối quan hệ cùng chiều với khả năng hồi phục của công ty bị kiệt quệ tài chính nhưng hiệu quả từ các chiến lược tái cấu trúc ít bị ảnh hưởng bởi chu kì sống của công ty. Cơ hội tăng trưởng, quy mô công ty có ảnh hưởng đến khả năng thực hiện các chiến lược tái cấu trúc. Tỉ lệ sở hữu từ các tổ chức, dòng tiền hoạt động được xem là lợi thế làm tăng khả năng hồi phục của các công ty bị kiệt quệ tài chính.

Từ khóa
Chu kì sống; Logistic; Kiệt quệ tài chính; Tái cấu trúc; Công ty.
Download
Quản trị công ty & hiệu quả hoạt động doanh nghiệp: Minh chứng thực nghiệm từ các công ty niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM
2019, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Tác động của chất lượng dịch vụ đến lòng trung thành của khách hàng sử dụng ADSL tại TP.HCM
2019, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Tăng trưởng kinh tế và ổn định vĩ mô: Đánh giá, viễn cảnh và khuyến nghị chính sách
2022, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Tác động của môi trường và khả năng thích ứng công nghệ đến hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến: Nghiên cứu điển hình một số doanh nghiệp tại tỉnh Bình Dương
2022, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng