Tạp chí phát triển kinh tế
Năm thứ. 26(7) , Tháng 7/2015, Trang 87-104


Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến thu nhập nông nghiệp của hộ nôngdân Đồng bằng sông Cửu Long
Ngô Quang Thành

DOI:
Tóm tắt
Nghiên cứu này nhằm xác định ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến thu nhập nông nghiệp của 330 hộ nông dân trên 6 tỉnh ở ĐBSCL năm 2014. Phương pháp nghiên cứu chính là hồi quy đa biến với dữ liệu chéo. Kết quả phân tích cho thấy biến đổi khí hậu ảnh hưởng chung đến thu nhập nông nghiệp, đặc biệt là bão. Trong số các biểu hiện cụ thể của biến đổi khí hậu, ảnh hưởng của bão đến thu nhập thuỷ sản là lớn nhất, ảnh hưởng của ngập mặn đến thu nhập từ trồng trọt lớn thứ nhì, và ảnh hưởng của nắng nóng đến thu nhập từ thuỷ sản lớn thứ ba. Mức độ nghiêm trọng của bão cũng có ảnh hưởng lớn nhất đến thu nhập từ thuỷ sản, trong khi mức độ trầm trọng của sâu bệnh và nắng nóng có ảnh hưởng đến thu nhập từ trồng trọt, và thu nhập từ thuỷ sản một cách tương ứng. Nghiên cứu không tìm ra ảnh hưởng của biến đổi khí hậu có ý nghĩa thống kê đến thu nhập từ chăn nuôi. Dựa trên kết quả đó, tác giả đề xuất một số hàm ý chính sách để gia tăng khả năng ứng phó biến đổi khí hậu.

Từ khóa
Biến đổi khí hậu, thu nhập nông nghiệp, Đồng bằng sông Cửu Long.
Download
Quản trị công ty & hiệu quả hoạt động doanh nghiệp: Minh chứng thực nghiệm từ các công ty niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM
2019, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Tác động của chất lượng dịch vụ đến lòng trung thành của khách hàng sử dụng ADSL tại TP.HCM
2019, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Tăng trưởng kinh tế và ổn định vĩ mô: Đánh giá, viễn cảnh và khuyến nghị chính sách
2022, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Tác động của môi trường và khả năng thích ứng công nghệ đến hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến: Nghiên cứu điển hình một số doanh nghiệp tại tỉnh Bình Dương
2022, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng