Tạp chí phát triển kinh tế
Năm thứ. 27(8) , Tháng 8/2016, Trang 21-41


Bất ổn lãi suất và truyền dẫn lãi suất bán lẻ ở Việt Nam
Nguyễn Thị Ngọc Trang & Trần Ngọc Thơ & Nguyễn Hữu Tuấn

DOI:
Tóm tắt
Nghiên cứu phân tích truyền dẫn lãi suất bán lẻ ở VN trong mối quan hệ thay đổi lãi suất tín phiếu kho bạc (Tbill) và lãi suất thị trường liên ngân hàng truyền dẫn vào lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại (NHTM). Tác giả sử dụng dữ liệu thống kê theo tháng giai đoạn 1/1999 - 11/2015 cho các mô hình TAR, MTAR và mô hình EC-EGARCH (1,1)-M. Các mô hình này giúp phát hiện đồng liên kết bất cân xứng và phân tích hành vi điều chỉnh cứng nhắc lãi suất bán lẻ và tác động của bất ổn lãi suất, hiệu ứng đòn bẩy. Kết quả chỉ ra có hiện tượng đồng liên kết bất cân xứng trong truyền dẫn lãi suất liên ngân hàng và Tbill vào lãi suất tiền gửi, và tác động bất ổn lãi suất đến dao động lãi suất bán lẻ trong tất cả các mô hình. Bên cạnh đó, tác giả còn tìm thấy hiệu ứng đòn bẩy trong truyền dẫn lãi suất liên ngân hàng vào lãi suất cho vay.

Từ khóa
Truyền dẫn lãi suất; Bán lẻ; Bất cân xứng; Bất ổn lãi suất; TAR; MTAR
Download
Quản trị công ty & hiệu quả hoạt động doanh nghiệp: Minh chứng thực nghiệm từ các công ty niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM
2019, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Tác động của chất lượng dịch vụ đến lòng trung thành của khách hàng sử dụng ADSL tại TP.HCM
2019, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Tăng trưởng kinh tế và ổn định vĩ mô: Đánh giá, viễn cảnh và khuyến nghị chính sách
2022, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Tác động của môi trường và khả năng thích ứng công nghệ đến hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến: Nghiên cứu điển hình một số doanh nghiệp tại tỉnh Bình Dương
2022, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng