Tạp chí phát triển kinh tế
Năm thứ. 27(4) , Tháng 4/2016, Trang 99-119


Các nhân tố ảnh hưởng đến tiếp cận sử dụng dịch vụ bảo lãnh tín dụng của doanhnghiệp nhỏ và vừa tại Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Trung Hiếu

DOI:
Tóm tắt
Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích xác định các nhân tố tác động đến việc tiếp cận sử dụng dịch vụ bảo lãnh tín dụng (BLTD) tại Quỹ bảo lãnh tín dụng TP.HCM (HCGF) thông qua khảo sát 492 doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Phương pháp phân tích nhân tố (EFA, CFA), hồi quy tuyến tính, mô hình cấu trúc (SEM) được sử dụng trong nghiên cứu. Kết quả cho thấy có sự khác biệt trong các nhân tố đối với nhóm DNNVV đã tìm hiểu thông tin và nhóm DNNVV chưa tìm hiểu thông tin về dịch vụ BLTD. Ngoài các nhân tố được nhiều nghiên cứu bàn luận như thủ tục thực hiện, khả năng hiểu biết quy định pháp luật, phí bảo lãnh, loại tài sản bảo đảm, v.v.. Tác giả phát hiện có sự tác động đến tiếp cận sử dụng dịch vụ BLTD của DNNVV từ các nhân tố khác như sự hữu ích của BLTD với DNNVV, hình ảnh của HCGF, các dịch vụ bảo lãnh phù hợp với tiêu chuẩn chủ quan của DNNVV, và rủi ro phát sinh trong quá trình thực hiện BLTD.

Từ khóa
Bảo lãnh tín dụng; Doanh nghiệp nhỏ và vừa; Quỹ bảo lãnh; Tiếp cận dịch vụ; Quỹ bảo lãnh tín dụng.
Download
Quản trị công ty & hiệu quả hoạt động doanh nghiệp: Minh chứng thực nghiệm từ các công ty niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM
2019, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Tác động của chất lượng dịch vụ đến lòng trung thành của khách hàng sử dụng ADSL tại TP.HCM
2019, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Tăng trưởng kinh tế và ổn định vĩ mô: Đánh giá, viễn cảnh và khuyến nghị chính sách
2022, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Tác động của môi trường và khả năng thích ứng công nghệ đến hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến: Nghiên cứu điển hình một số doanh nghiệp tại tỉnh Bình Dương
2022, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng