Tạp chí phát triển kinh tế
Năm thứ. 28(3) , Tháng 3/2017, Trang 50-67


Tác động của hình ảnh điểm đến, giá trị cảm xúc tới sự hài lòng và lòng trung thành của du khách đến thành phố Đà Lạt
Phan Minh Đức & Lê Tấn Bửu

DOI:
Tóm tắt
Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của hình ảnh điểm đến, giá trị cảm xúc tới sự hài lòng và lòng trung thành của du khách tại thành phố Đà Lạt. Tác giả tiến hành khảo sát, điều tra bằng bảng câu hỏi và các phương pháp phân tích dữ liệu đa biến (Cronbach’s Alpha, EFA, CFA, SEM) với mẫu nghiên cứu từ 503 du khách tại thành phố Đà Lạt, kết quả cho thấy hình ảnh điểm đến và giá trị cảm xúc có ảnh hưởng trực tiếp tới sự hài lòng du khách và ảnh hưởng gián tiếp tới lòng trung thành của du khách. Kết quả nghiên cứu gợi ý cho các nhà hoạch định chính sách và các doanh nghiệp dịch vụ du lịch của thành phố Đà Lạt cần xây dựng thương hiệu du lịch địa phương dựa trên nhận thức của du khách về điểm đến tiềm năng nhằm phát triển du lịch bền vững, hấp dẫn du khách.

Từ khóa
Hình ảnh điểm đến; Giá trị cảm xúc; Sự hài lòng; Lòng trung thành.
Download
Quản trị công ty & hiệu quả hoạt động doanh nghiệp: Minh chứng thực nghiệm từ các công ty niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM
2019, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Tác động của chất lượng dịch vụ đến lòng trung thành của khách hàng sử dụng ADSL tại TP.HCM
2019, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Tăng trưởng kinh tế và ổn định vĩ mô: Đánh giá, viễn cảnh và khuyến nghị chính sách
2022, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Tác động của môi trường và khả năng thích ứng công nghệ đến hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến: Nghiên cứu điển hình một số doanh nghiệp tại tỉnh Bình Dương
2022, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng