Tạp chí phát triển kinh tế
Năm thứ. 27(11) , Tháng 11/2016, Trang 77-97


Năng suất của doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam: Vai trò của hoạt động xuất khẩu
Ngô Hoàng Thảo Trang

DOI:
Tóm tắt
Nghiên cứu sử dụng kĩ thuật phân tích hồi quy bảng động GMM hai bước để kiểm định giả thuyết cơ chế học hỏi thông qua xuất khẩu của doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) ở VN giai đoạn 2005–2013. Kết quả nghiên cứu cho thấy xuất khẩu đóng vai trò quan trọng đối với năng suất của DNVVN. Nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện cơ chế học hỏi thông qua xuất khẩu là do các doanh nghiệp (DN) có đủ năng lực hấp thu kiến thức từ hoạt động xuất khẩu tạo ra và do sự chuyển giao công nghệ từ việc xuất khẩu đến các quốc gia phát triển.

Từ khóa
Xuất khẩu; Tổng năng suất các yếu tố; Doanh nghiệp vừa và nhỏ; Học hỏi thông qua xuất khẩu; Quốc gia xuất khẩu.
Download
Quản trị công ty & hiệu quả hoạt động doanh nghiệp: Minh chứng thực nghiệm từ các công ty niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM
2019, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Tác động của chất lượng dịch vụ đến lòng trung thành của khách hàng sử dụng ADSL tại TP.HCM
2019, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Tăng trưởng kinh tế và ổn định vĩ mô: Đánh giá, viễn cảnh và khuyến nghị chính sách
2022, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Tác động của môi trường và khả năng thích ứng công nghệ đến hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến: Nghiên cứu điển hình một số doanh nghiệp tại tỉnh Bình Dương
2022, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng