Tạp chí phát triển kinh tế
Năm thứ. 26(5) , Tháng 5/2015, Trang 44-59


Tác động của thông báo cổ tức lên giá cổ phiếu của các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
Nguyễn Thị Minh Huệ

DOI:
Tóm tắt
Bài viết bổ sung vào khoảng trống nghiên cứu của hệ thống tài liệu trong nước về chính sách cổ tức thông qua việc tìm hiểu tác động của thông báo chi trả cổ tức (tăng - giảm - giữ nguyên) lên giá trị thị trường của cổ phiếu công ty. Phương pháp nghiên cứu sự kiện (Event Study) được áp dụng cho 20 công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) trong giai đoạn 2006–2013. Kết quả nghiên cứu cho thấy với các thông báo tăng cổ tức, giá cổ phiếu có xu hướng điều chỉnh tăng tính từ ngày bắt đầu thông báo cổ tức cho tới một vài ngày sau thông báo. Trong khi đó, với các thông báo giảm cổ tức, giá cổ phiếu có xu hướng giảm trong giai đoạn một vài ngày trước thông báo cổ tức. Đối với các thông tin giữ nguyên cổ tức, thị trường nhìn chung có phản ứng tích cực được ghi nhận qua giá trị thu nhập bất thường tích lũy và trung bình dương. Dựa trên kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đã đưa ra một số khuyến nghị có liên quan tới chính sách cổ tức đối với nhà đầu tư, doanh nghiệp và nhà hoạch định chính sách.

Từ khóa
Thông báo cổ tức, giá cổ phiếu, nghiên cứu sự kiện
Download
Quản trị công ty & hiệu quả hoạt động doanh nghiệp: Minh chứng thực nghiệm từ các công ty niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM
2019, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Tác động của chất lượng dịch vụ đến lòng trung thành của khách hàng sử dụng ADSL tại TP.HCM
2019, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Tăng trưởng kinh tế và ổn định vĩ mô: Đánh giá, viễn cảnh và khuyến nghị chính sách
2022, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Tác động của môi trường và khả năng thích ứng công nghệ đến hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến: Nghiên cứu điển hình một số doanh nghiệp tại tỉnh Bình Dương
2022, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng