Tạp chí phát triển kinh tế
Năm thứ. 26(8) , Tháng 8/2015, Trang 92-110


Phản ứng của thị trường chứng khoánđối với công bố báo cáo tài chính sai phạm: Bằng chứng thực nghiệm tại thị trường chứng khoán Việt Nam
Nguyễn Công Phương

DOI:
Tóm tắt
Mục đích nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng kinh tế của công bố thông tin sai phạm báo cáo tài chính (BCTC) đến giá trị thị trường của cổ phiếu. Dựa vào phương pháp nghiên cứu sự kiện, kết quả nghiên cứu cho thấy sự giảm sút của suất sinh lời bất thường của cổ phiếu các công ty có liên quan, đặc biệt mức giảm 4,1% vào khoảng thời gian sát với thời điểm công bố số liệu sai lệch, và 2,1% vào thời điểm công bố số liệu sai lệch. Kết quả này hàm ý sai phạm BCTC ảnh hưởng đến niềm tin và quyết định của nhà đầu tư.

Từ khóa
Sai phạm, suất sinh lời bất thường, báo cáo tài chính, nghiên cứu sự kiện.
Download
Quản trị công ty & hiệu quả hoạt động doanh nghiệp: Minh chứng thực nghiệm từ các công ty niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM
2019, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Tác động của chất lượng dịch vụ đến lòng trung thành của khách hàng sử dụng ADSL tại TP.HCM
2019, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Tăng trưởng kinh tế và ổn định vĩ mô: Đánh giá, viễn cảnh và khuyến nghị chính sách
2022, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Tác động của môi trường và khả năng thích ứng công nghệ đến hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến: Nghiên cứu điển hình một số doanh nghiệp tại tỉnh Bình Dương
2022, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng