Tạp chí phát triển kinh tế
Năm thứ. 27(8) , Tháng 8/2016, Trang 42-60


Ảnh hưởng các đặc tính của hội đồng quản trị đến sai sót trọng yếu trên báo cáo tài chính: Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam
Trần Thị Giang Tân & Trương Thùy Dương

DOI:
Tóm tắt
Nghiên cứu xem xét các đặc tính của hội đồng quản trị (HĐQT) có ảnh hưởng thế nào đến sai sót trọng yếu (SSTY) trên báo cáo tài chính (BCTC) ở các doanh nghiệp (DN) niêm yết tại VN. Sử dụng mẫu nghiên cứu là 216 DN niêm yết tại các Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Hà Nội trong giai đoạn từ 2011–2014, tác giả phân tích hồi quy Logitics thông qua phần mềm R để xem xét mối quan hệ nói trên và kiểm định độ tin cậy của mô hình. Kết quả cho thấy khả năng xảy ra SSTY có ý nghĩa thống kê với 5 nhân tố thuộc đặc tính của HĐQT, đó là: Quy mô HĐQT, tỉ lệ thành viên không điều hành, số thành viên có quan hệ gia đình, thành viên HĐQT có chuyên môn tài chính và nhiệm kì của thành viên HĐQT không điều hành. Ngoài ra, tỉ số nợ cao cũng là dấu hiệu cảnh báo về SSTY trên BCTC. Kết quả này có thể giúp DN hoàn thiện về mặt quản trị; đồng thời có thể giúp kiểm toán viên (KTV) và công ty kiểm toán dự báo SSTY trên BCTC.

Từ khóa
Sai sót trọng yếu; Nhầm lẫn; Gian lận; Hành vi chi phối thu nhập; Hội đồng quản trị.
Download
Quản trị công ty & hiệu quả hoạt động doanh nghiệp: Minh chứng thực nghiệm từ các công ty niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM
2019, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Tác động của chất lượng dịch vụ đến lòng trung thành của khách hàng sử dụng ADSL tại TP.HCM
2019, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Tăng trưởng kinh tế và ổn định vĩ mô: Đánh giá, viễn cảnh và khuyến nghị chính sách
2022, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Tác động của môi trường và khả năng thích ứng công nghệ đến hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến: Nghiên cứu điển hình một số doanh nghiệp tại tỉnh Bình Dương
2022, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng