HƯỚNG DẪN DÀNH CHO PHẢN BIỆN

 

Trước khi phn hi chp nhn hoc t chi li mi phn bin bài báo ca Tp chí Nghiên cu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (sau đây gi là “Tp chí”), người phn bin cn xem xét các vn đ sau:

·    Bài viết có phù hp vi lĩnh vc chuyên môn ca mình hay không? Ch nên chp nhn nếu người phn bin thy có th đưa ra đánh giá nhn xét cht lượng và chính xác.

·    Người phn bin phát hin có xung đt li ích tim n hay không? Nếu có, vui lòng phn hi cho Tng biên tp.

·    Người phn bin có thi gian cn cân nhc cam kết đm bo có th đáp ng được thi hn phn hi li nhn xét phn bin cho Tp chí.

 

Người phn bin cn phn hi li mi càng sm càng tt vì vic trì hoãn quyết đnh s làm chm tiến đ phn bin dù chp nhn phn bin hay không. Nếu t chi li mi, đ xut người phn bin khác phù hp hơn nếu có th.

 

Trước khi nhn xét phn bin

Trường hp chp nhn tham gia, người phn bin phi cam kết bo mt cho bài báo được nhn t Tp chí. C th, người phn bin cam kết không chia s bài báo đó vi bt c ai mà không được s cho phép ca Ban biên tp. Vì Tp chí áp dng hình thc phn bin kín nên người phn bin cũng không chia s thông tin nhn xét này vi bt c ai mà không được s đng ý ca Tp chí.

 

Bn nhn xét ca phn bin

Nhn xét đánh giá ca người phn bin s giúp Ban biên tp quyết đnh có nên xut bn bài báo đó hay không, do vy, người phn bin cn đưa ra ý kiến đánh giá nhn xét bao quát và chun xác v cht lượng bài báo.

Nhn xét đánh giá cn lch s và mang tính xây dng, và không bao gm bt k nhn xét mang tính đánh giá cá nhân hoc ghi chú li thông tin cá nhân ca phn bin (bao gm h tên người phn bin).

 

Danh mc cn kim tra trước khi phn hi kết qu phn bin

·        Tóm tt bài viết trong mt đon văn ngn. Điu này s giúp cho Ban biên tp biết người phn bin đã đc và hiu rõ nghiên cu.

·        Ch ra nhng đim đánh giá cao v bài báo, bao gm c nhng đim mi và thú v cùng vi tác đng và đóng góp vào kho tàng kiến thc.

·        Ch ra nhng đim c th mà bài báo đáp ng/chưa tuân th các tiêu chí, chun mc quy đnh ca Tp chí Nghiên cu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á.

·        Đưa ra ý kiến và đ xut c th, bao gm c v b cc và hình thc, đnh dng, tiêu đ, tóm tt, gii thiu, đ th minh ha, và/hoc làm nhng đim ni bt, cách thc, li thng kê, kết qu, tho lun kết qu nghiên cu, kết lun, ngôn ng và tài liu tham kho.

·        Nếu người phn bin nghi ng đo văn, gian ln hoc phát hin nào khác, hãy nêu nghi vn đó cho Tng biên tp, cung cp càng nhiu chi tiết càng tt. Vui lòng truy cp Mc Đo đc xut bn ca Tp chí đ tham kho thêm.

·        Theo các chính sách đo đc xut bn ca Tp chí, người phn bin phi x lý bt kỳ bn tho nào mà h được yêu cu xem xét dưới dng tài liu mt. Vì Tp chí áp dng hình thc phn bin kín nên người phn bin không được chia s phn đánh giá hoc thông tin v vic nhn xét phn bin vi bt c ai nếu không có s đng ý ca Ban biên tp và các tác gi có liên quan. Điu này áp dng c trong và sau quá trình công b nghiên cu trên Tp chí.

·        Bt kỳ đ ngh nào cho tác gi sa đi, bao gm c trích dn tài liu ca người phn bin (hoc cng s ca phn bin) phi vì lý do khoa hc chính đáng và không nhm  mc đích tăng s lượng trích dn cho người phn bin, hoc tăng cường kh năng hin th công trình nghiên cu ca người phn bin (hoc cng s ca phn bin).

 

Đ xut ca người phn bin

Khi đưa ra đ xut, người phn bin nên xem xét các danh mc mà Ban biên tp có th s dng đ phân loi bài viết:

1)     T chi (Cn gii thích rõ lý do trong báo cáo)

2)     Chp nhn đăng mà không cn chnh sa

3)     Chnh sa – chnh sa quan trng hoc ít quan trng (din gii các ni dung cn chnh sa; đng thi, ghi chú rõ cho Ban biên tp biết người phn bin có cn xem li bài báo đã sa đi hay không).

 

Quyết đnh cui cùng

Tng biên tp là người đưa ra quyết đnh cui cùng chp nhn hay t chi đăng bài báo. Các b phn, thành viên khác liên quan đến Tp chí không có quyn trong quyết đnh này. Ban biên tp s cân nhc mi quan đim và có th yêu cu mt ý kiến th ba hoc yêu cu tác gi sa đi thêm trước khi đưa ra quyết đnh. H thng nhn bài trc tuyến s cp nht tình trng bài báo cho người phn bin biết v quyết đnh cui cùng. Trường hp không thy cp nht, người phn bin có th liên h vi Tng biên tp đ tìm hiu v tình trng bài viết.


Xem thêm Quy định chi tiết tại đây.