Asia Conference on Business and Economic StudiesTọa đàm JABES 

Tp chí Nghiên cu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (tên tiếng Anh Journal of Asian Business and Economic Studies - JABES) là là tp chí quc tế có phn bin kín phát hành 2 s/ năm (phiên bn tiếng Anh) và 12 s/năm (phiên bn tiếng Vit) v lĩnh vc Kinh tế và Kinh doanh (sau đây gi là Tp chí). Bng cách nghiên cu nhng gii pháp tim năng c v phương din lý thuyết và thc tin, JABES luôn n lc tìm kiếm các phương thc nhm ci thin tính bn vng ca kinh tế và kinh doanh, cùng vi quan đim Phát trin bn vng là mt quá trình thay đi hướng đến li ích lâu dài ca quc gia, các nn kinh tế chính tr, t chc, tp đoàn, công ty, và các cá nhân.

 

JABES thường xuyên t chc các bui ta đàm khoa hc đ các Giáo sư, các nhà nghiên cu, và nghiên cu sinh có cơ hi trình bày bài báo, ý kiến và d án nghiên cu ca mình; đng thi chia s kiến thc vì li ích ca cng đng nghiên cu. Tp chí luôn hoan nghênh các bài báo nghiên cu v các ch đ phát trin kinh tế và kinh doanh phm vi toàn cu, khu vc, quc gia, thm chí là đa phương đng thi có ý nghĩa chính sách và nhn được quan tâm t các t chc quc tế, chính ph, các t chc thuc khu vc tư và công, cng đng đa phương, các t chc phi chính ph và doanh nghip.

 

Nếu bn quan tâm và mun trình bày, chia s các nghiên cu ca mình, vui lòng liên h vi Tp chí qua email jabes@ueh.edu.vnTọa đàm lần 2, 12/01/2018

Bài báo: "Measuring Uncertainty in the Real Estate Sector"

    Trình bày: TS. Nguyn Thanh Bình (SBM, RMIT Vietnam)

    Thi gian: 14g 16g, ngày 12/01/2018

     Đa đim: Phòng A.317, CSA Trường Đi hc Kinh tế - 59C Nguyn Đình Chiu, P.6, Q.3, TP. HCM

 

Tóm tt: "This paper presents a new measure of uncertainty for the real estate sector. Using the framework of measuring Macro Uncertainty by Jurado, Ludvigson, and Ng (2015), we find that our measure of Real Estate Uncertainty captures additional aspects compared to theirs: first, the periods of high uncertainty are markedly different, especially for longer prediction horizons. Second, we find that the unconditional standard deviation of Real Estate Uncertainty is lower compared to Macro or Financial Uncertainty by Ludvigson, Ma, and Ng (2016) - which suggests that the Real Estate sector is not as frequently subject to (uncertainty) shocks. Our Real Estate Uncertainty measure is both Granger-causal and has a long-run impact on both housing starts and housing prices - in contrast to the other uncertainty measures that impact only housing starts"


Slide: PaperTọa đàm lần 1, 14/12/2017


Bài báo 1: “The process of Research and Publication”
Trình bày: Nick Nguyen

Bài báo 2: “Economic openness and patents: institutional evidences”

Trình bày: Su Dinh Thanh, Christophe, Canh Nguyen

       Dec. 14, 2017. 9am - 11am (Hanoi Time)

       Room A.317 - Campus A

       University of Economics HCMC - 59C Nguyen Dinh Chieu St., Ward 6, District 3, HCMC, Vietnam
Th
i gian: 9g – 11g, ngày 14/12/2017

Đa đim: Phòng A.317, CSA Trường Đi hc Kinh tế - 59C Nguyn Đình Chiu, P.6, Q.3, TP. HCM


Full slide: 

- Paper 1

- Paper 2