HI ĐNG BIÊN TP

(TING VIT)

 

Hi đng biên tp tiếng Vit:

 

Tng biên t

S Đình Thành

Trường Đi hc Kinh tế TP. H Chí Minh

dinhthanh@ueh.edu.vn

 

Phó Tng biên tp     

Nguyn Phúc Cnh

Trường Đi hc Kinh tế TP. H Chí Minh

canhnguyen@ueh.edu.vn

 

 

Đng Biên Tp

 

Nguyn Văn Bình

Ban Kinh tế Trung ương

 

Hoàng Th Chnh

Trường Đi hc Kinh tế TP. H Chí Minh

 

Nguyn Trng Hoài

Trường Đi hc Kinh tế TP. H Chí Minh

 

Đinh Phi H

Trường Đi hc Kinh tế TP. H Chí Minh

 

H Đc Hùng

Trường Đi hc Kinh tế TP. H Chí Minh

 

Lê Du Phong

Trường Đi hc Kinh tế quc dân

 

Nguyn Đông Phong

Trường Đi hc Kinh tế TP. H Chí Minh

 

Nguyn Thành Phong

y ban nhân dân TP. H Chí Minh

 

Dương Th Bình Minh

Trường Đi hc Kinh tế TP. H Chí Minh

 

Phm Duy Nghĩa

Trường Đi hc Fullbright Vit Nam

 

Phan Th Bích Nguyt

Trường Đi hc Kinh tế TP. H Chí Minh

 

Nguyn Hu Huy Nht

Trường Đi hc Kinh tế TP. H Chí Minh

 

Nguyn Xuân Thng

Hc vin Chính tr quc gia H Chí Minh

 

H Viết Tiến

Trường Đi hc Kinh tế TP. H Chí Minh

 

Nguyn Đình Th

Trường Đi hc Kinh tế TP. H Chí Minh

 

Trn Ngc Thơ

Trường Đi hc Kinh tế TP. H Chí Minh

 

Võ Thanh Thu

Trường Đi hc Kinh tế TP. H Chí Minh

                               

Đoàn Th Hng Vân

Trường Đi hc Kinh tế TP. H Chí Minh