NHÂN SỰ TẠP CHÍ

 


Sử Đình Thành

Tổng biên tập

+84 28 38.295.635

dinhthanh@ueh.edu.vnNguyễn Phúc Cảnh

Phó tổng biên tập

+84 28 38.229.253

canhnguyen@ueh.edu.vn
Đào Thị Minh Huyền

Chuyên viên

Biên tập viên

Thư ký tòa soạn tiếng Việt 

+84 28 38.295.635

minhhuyen@ueh.edu.vn


Nguyễn Quang Bình

Chuyên viên

Biên tập viên

Thư ký tòa soạn tiếng Anh

+84 28 38.295.635

binhnq@ueh.edu.vn


Trần Lê Phúc Thịnh

Chuyên viên IT

Biên tập viên

Phụ trách phát hành

 

+84 28 38.295.635

thinhtlp@ueh.edu.vn


Trần Lê Thùy Duyên

Chuyên viên

Biên tập viên

Kế toán

 

+84 28 38.295.635

duyentlt@ueh.edu.vn
Nguyễn Thị Hồng Cẩm

Chuyên viên tập sự

Biên tập viên

 

+84 28 38.295.635

camnth@ueh.edu.vn