Stt   Họ và tên Chức vụ Thời gian công tác
     Tổng biên Tập        
1 PGS.TS. Đào Công Tiến Tổng biên tập 1990-1993
2 PGS.TS. Đào Văn Tài Tổng biên tập 1993-1999
3 GS.TS. Nguyễn Thanh Tuyền Tổng biên tập 1999-2007
4 GS.TS. Dương Thị Bình Minh Tổng biên tập 2007-2016
5 GS.TS. Sử Đình Thành Tổng biên tập 2016-2020
Phó Tổng biên Tập        
1 PGS.TS. Nguyễn Quốc Tế Phó Tổng biên tập 1990-1991
2 TS. Nguyễn Thượng Minh Phó Tổng biên tập  1997-2004
3 PGS.TS. Đào Duy Huân Phó Tổng biên tập  2004-2009
4 PGS.TS. Đinh Phi Hổ Phó Tổng biên tập 2009-2016
5 TS. Nguyễn Phúc Cảnh Phó Tổng biên tập 2017-2020
Chuyên viên Tạp chí        
1 Anh Nguyễn Trung Anh Thư ký tòa soạn 1990-2016
2 Anh Trần Văn Chánh Thư ký tòa soạn 1990-1992
3 Anh Phạm Viêm Phương Thư ký tòa soạn 1991-2015
4 TS. Nguyễn Thượng Minh Thư ký tòa soạn 1991-1997
5 ThS. Lê Bá Khánh Toàn Thư ký tòa soạn 2013-2018
6 Chị Nguyên Ngọc Chuyên viên Tòa soạn 1990-1998
7 Anh Ngô Được Chuyên viên Tòa soạn 1991-2011
8 Anh Trịnh Kỳ Phong Chuyên viên Tòa soạn 1991-2009
9 Anh Bùi Đình Lâm Thao Chuyên viên Tòa soạn 1992-2005
10 Chị Lương Tuệ Anh Chuyên viên Tòa soạn 1992-2005
11 Chị Trần Thị Lệ Chuyên viên Tòa soạn 1993-2013
12 Anh Ninh Ngọc Hải Chuyên viên Tòa soạn 2009-2017
13 ThS. Nguyễn Hoàng Phong Chuyên viên Tòa soạn 2009-2013
14 Chị Nguyễn Lê Vy Chuyên viên Tòa soạn 2013-2018
15 ThS. Khưu Cẩm Tú Chuyên viên Tòa soạn 2014-2015