QUY TRÌNH NHN BÀI VÀ PHN BIN

Chính sách phn bin kín

Tp chí Nghiên cu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (sau đây gi là Tp chí”) áp dng hình thc phn bin kín theo chun mc tp chí khoa hc quc tế.

Các bài báo sau khi được nhn vào quy trình phn bin ca Tp chí s được h thng mã hóa t đng và phân loi ch đ nghiên cu theo H thng phân loi Journal of Economic Literature (JEL) trước khi chuyn sang chuyên gia phn bin (trong đó, chuyên gia phn bin được la chn trên các tiêu chí quan trng, gm: đúng chuyên môn và phù hp trình đ phn bin tương ng vi tng ch đ nghiên cu). Theo đó, trong sut quá trình phn bin, người phn bin bài viết không được biết thông tin v tác gi bài viết và ngược li.

Quy trình phn bin Tp chí Nghiên cu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á được chia làm 3 giai đon căn bn: (1) Giai đon 1 - Sơ loi; (2) Giai đon 2 - Phn bin; và (3) Giai đon 3 - Duyt đăng. Tt c các giai đon trong quy trình phn bin ca Tp chí đu được hin th đy đ trên h thng gi bài trc tuyến đ tác gi có th theo dõi tình trng bài viết.

Quy trình phn bin và xut bn ca Tp chí Phát trin kinh tế được mô t qua sơ đ sau:

 

Giai đon 1 - Sơ loi

Sau khi tác gi đăng nhp tài khon trc tuyến và thc hin gi bài thành công, h thng nhn bài trc tuyến s t đng gi thư xác nhn đ thông báo v tình trng bài báo. Đng thi, bài báo s được x lý qua 2 công đon:  (1) Kim tra đo văn, tính trùng lp nghiên cu; và (2) Kim tra mc đ đáp ng v hình thc ca bài báo đi vi Quy đnh v cu trúc và hình thc bài báo khoa hc gi đăng Tp chí Nghiên cu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á. Kết qu sơ loi có th là:

o   Chp nhn sơ loi: Nếu bài báo đáp ng các tiêu chí đt ra ca 2 công đon trên, tác gi s nhn được thư phn hi thông báo bài báo đã được chuyn vào quy trình phn bin ca Tp chí Nghiên cu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á.

o   T chi sơ loi: Nếu bài báo vn chưa các đáp ng tiêu chí đt ra ca 2 công đon trên, tác gi s nhn được thư phn hi thông báo tiếp theo v tình trng bài báo: (1) T chi nhn bài; hoc (2) Chnh sa gi li.

Tòa son Tp chí Nghiên cu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á s x lý và thông báo cho tác gi kết qu sơ loi trong vòng 5 ngày làm vic.

 

Giai đon 2 - Phn bin

Sau Giai đon 1 - Sơ loi, Ban biên tp s la chn và gi cho các phn bin: Phn bin 1 hoc/và Phn bin 2 (Bt buc là 2 phn bin đi vi trường hp bài báo cng tác tiếng Anh). Các phn bin s làm vic nghiêm túc đ cho ý kiến nhn xét bài báo căn c vào các tiêu chí c th đ thm đnh bài viết. Tng th ni dung phn bin tp trung vào 5 ni dung chính sau:

1. Đánh giá v hình thc và kết cu ca bài báo khoa hc

2. Đánh giá v đ phù hp ca cơ s lý thuyết s dng trong nghiên cu

3. Đánh giá v phương pháp nghiên cu

4. Đánh giá v đ tin cy ca d liu nghiên cu

5. Đánh giá v ý nghĩa khoa hc và thc tin ca bài báo

 Kết lun ca giai đon phn bin có th là:

(1) T chi (Cn gii thích rõ lý do trong báo cáo)

(2) Chp nhn đăng mà không cn sa đi

(3) Chnh sa chnh sa quan trng hoc ít quan trng (din gii các ni dung cn chnh sa; đng thi, ghi chú rõ cho Ban biên tp biết người phn bin có cn xem li bài báo đã sa đi hay không).

 Tác gi nhn được nhn xét phn bin nên c gng chnh sa cn trng và nhanh chóng và gi li đ chuyn phn bin xem xét.

 Thi gian phn bin đc và gi li nhn xét: T 1 đến 45 ngày, tính t ngày Tòa son gi cho mi phn bin (Mt s trường hp đc bit, Tòa son có th đ ngh phn bin đc và cho ý kiến nhn xét nhanh hoc kéo dài hơn).

 Thi gian tác gi chnh sa và gi li bài báo: T 1 đến 30 ngày, tính t ngày Tòa son gi nhn xét cho tác gi (Mt s trường hp đc bit, Tòa son có th yêu cu tác gi chnh sa và gi li nhanh hoc kéo dài hơn).

 Thi gian thc hin xong giai đon phn bin: T 1 đến 3 tháng, tính t khi Tòa son thông báo nhn bài vào quy trình phn bin (Thi gian có th kéo dài hơn ti đa 1 tháng trong trường hp phn bin/tác gi đ ngh gia hn thi gian được s chp nhn ca Tng biên tp).

 

Giai đon 3 - Duyt đăng

Tng biên tp Tp chí s là người đưa ra quyết đnh cui cùng (duyt đăng hay t chi xut bn) khi:

 (1) Phn bin đng ý: Tác gi s được thông báo nếu lãnh đo đng ý vi ý kiến ca phn bin và bài báo s được đưa vào danh sách ch duyt đăng. Nếu không, tp chí s mi mt phn bin khác đ nhn xét bài báo.

(2) Phn bin không đng ý: Trường hp này s được x lý ging bước th hai ca trường hp trên. Theo đó, thi gian duyt đăng bài báo s kéo dài t 1 đến 9 tháng sau khi bài báo được gi đi phn bin đ đt được quyết đnh cui cùng và thông báo kết qu đến tác gi.

 

Chính sách xut bn

 Sau khi được chp nhn duyt đăng, bài báo s được chuyn đến biên tp viên đ chnh sa v văn phong, cách trình bày, và đnh dng. Tác gi s được yêu cu h tr giai đon này và có th được thông báo v nhng thay đi chính v bài báo.

- Bước 1 – Biên tp: Nhng thay đi hoc chnh sa cn thiết được thc hin đ phù hp vi đnh dng, văn phong, ngôn ng, và cách trình bày theo tiêu chí ca Tp chí.

- Bước 2 – Trình bày bài báo: Các biên tp viên chnh sa đnh dng và b cc bài báo phiên bn đin t, đng thi kim tra các li sai và đo văn trước khi lưu vào thư mc đ tham kho.

- Bước 3 – Đc và chnh sa bn in th: Bài báo được in ra đ biên tp viên và Thư ký toàn son đc và chnh sa trước khi dàn trang.

- Bước 4 – Xem li bn in 1: K thut viên dàn trang thiết kế và trình bày bài báo theo tiêu chun đnh dng ca Tp chí và sau đó in ra. Bn in này được gi là Bông 1. Bông 1 s được kim tra cn thn bi các biên tp viên và Thư ký tòa son. Nhng thông tin cn thiết v bài báo như lch s, tóm tt và t khóa bng tiếng Anh phi được đt đúng v trí. Sau khi kim tra, Bông 1 s được gi li cho b phn dàn trang.

- Bước 5 – Xem li Bông 2: B phn dàn trang chnh sa theo hướng dn và in ra Bông 2. Biên tp viên so sách Bông 2 vi Bông 1 đ tìm ra li sai, nếu có. Bông 2 tiếp tc được kim tra li bi Thư ký tòa son trước gi tr li b phn dàn trang.

- Bước 6 – Quyết đnh v mc lc ca s báo mi: Sau khi tt c các bài báo được kim tra và sp xếp cn thn, Thư ký tòa son và cng s in bn nháp mc lc và tt c các bài báo trong s đó và đánh s trang (Bông 3) trước khi gi cho lãnh đo và thư ký toà son duyt. Ln sp xếp và chnh sa cui cùng được thc hin nếu cn thiết trước khi gi in.

- Bước 7 – Kim tra ln cui: Sau khi được lãnh đo tòa son đng ý, Bông 3 được chuyn đến b phn dàn trang đ đnh dng file PDF và chuyn đến nhà in kèm theo file bìa t báo do Thư ký tòa son thiết kế. Đng thi, bn cui cùng vi đnh dng đuôi .doc/docx cũng được gi đến b phn hành chính ca JABES đ lưu.


Thi gian đ Ban biên tp hoàn thành các bước 2-5 không quá 2 ngày làm vic cho mi bước. Thi gian đ B phn dàn trang thc hin các bước 4-7 không quá 1 ngày làm vic cho mi bước. Thi gian thc hin Giai đon 4 (Chun b xut bn) dao đng t 10 đến 15 ngày làm vic, bt đu t khi Ban biên tp nhn được thông báo duyt đăng bài báo.


Xem thêm Quy định về công tác phản biện và biên tập xuất bản bài báo khoa học gửi đăng Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á tại đây.