HƯỚNG DN DÀNH CHO THÀNH VIÊN BAN BIÊN TP


 Tp chí Nghiên cu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á s dng h thng gi và đánh giá phn bin trc tuyến. Vic gi bài và nhn xét phn bin bài báo khoa hc gi đến đu được x lý và cp nht tình trng bài báo trên h thng này.


Quá trình phn bin


Chn lc bài báo

Thành viên Ban biên tp chu trách nhim đm bo quá trình nhn xét phn bin là công bng và kp thi. Vic chn lc các bài báo phi da trên cht lượng khoa hc v ni dung và ch đ phi nm trong phm vi nghiên cu và được Tp chí Nghiên cu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á.


La chn phn bin

Thành viên Ban biên tp nên chn nhng chuyên gia phn bin có chuyên môn phù hp vi ch đ nghiên cu ca bài báo gi đăng, đng thi cn xem xét tt c thông tin liên quan đến xung đt li ích tim n liên quan đến người phn bin nhm đm bo s công bng, không có thiên v.

 Các bài báo thường phi được xem li bi ít nht 2 người phn bin đc lp và nếu cn thiết, Thành viên Ban biên tp có th mi thêm người phn bin th ba. Thành viên Ban biên tp phi tuân theo chính sách và quy đnh v công tác phn bin và x lý quy trình phn bin đ la chn người phn bin phù hp nht, tránh la chn nhng người phn bin không phù hp.

 

Minh bch và quy trình x

Thành viên Ban biên tp s s dng h thng nhn bài trc tuyến, đng thi s dng các phương tin công ngh h tr đ phát hin tình trng đo văn, trùng lp.

 

Bo mt

Thành viên Ban biên tp cn bo v s bo mt ca tt c bài báo gi đến Tp chí Nghiên cu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á và tt c thông tin liên lc vi người phn bin.

 

Công khai mâu thun li ích

Thành viên Ban biên tp tuân th chính sách ca Tp chí Nghiên cu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á liên quan đến vic tiết l các xung đt, mâu thun li ích gia các tác gi và người phn bin.

 

Thành viên Ban biên tp không được tham gia vào quá trình quyết đnh la chn phn bin, phn bin, duyt đăng bài báo ca mình. Vic đánh giá phn bin đi vi nhng trường hp như vy cn được x lý đc lp vi Thành viên Ban biên tp k c nhng cng s ca thành viên Ban biên tp, và cn có mt có mt chính sách rõ ràng v đo đc xut bn.


Xem thêm Quy định chi tiết tại đây.

 

                                                                                               Ban biên tp

Tp Chí Nghiên cu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á