Tạp chí phát triển kinh tế
Số 238 , Tháng 8/2010, Trang


LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN RA NƯỚC NGOÀI CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
LÊ THỊ LANH & NGUYỄN THỊ TÁM

DOI:
Tóm tắt

Từ khóa
Việt Nam,chứng khoán,doanh nghiệp,thị trường,
Download