Tạp chí phát triển kinh tế
Số 284 , Tháng 6/2014, Trang 44-62


Phát triển nông nghiệp theo hướng tăng trưởng xanh: Tiếp cận hành vi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại Đồng bằng sông Cửu Long
Nguyễn Trọng Hoài

DOI:
Tóm tắt
Nghiên cứu này tìm hiểu hành vi của nông dân tại hai tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) bằng khung phân tích định hướng tăng trưởng xanh trong nông nghiệp thông qua khảo sát việc nhận thức môi trường và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Có bốn khía cạnh để đánh giá bao gồm: (i) Tình trạng kinh tế-xã hội; (ii) Tình trạng môi trường; (iii) Tình trạng và nhận thức của cá nhân; và (iv) Chính sách xanh trong nông nghiệp. Kết quả nghiên cứu cho thấy quá trình hướng đến tăng trưởng xanh của nông nghiệp khu vực này gặp nhiều khó khăn và thách thức. Tăng trưởng nhanh nhưng chủ yếu dựa vào khai thác các nguồn lực tự nhiên thông qua hoạt động các ngành khai thác và chế biến thủy sản đã ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên. Chính sách hỗ trợ tăng trưởng xanh được đề nghị nên đạt sự cân bằng giữa các biện pháp truyền thông giáo dục và các biện pháp hỗ trợ trực tiếp nhằm thúc đẩy, điều chỉnh hành vi nông dân trong quá trình sản xuất và chế biến hướng đến tăng trưởng xanh.

Từ khóa
Đồng bằng sông Cửu Long; Sản xuất nông nghiệp; Tăng trưởng xanh; Thuốc bảo vệ thực vật
Download
Hiện đại hóa công nghệ và công nghiệp hóa nông nghiệp
2018, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng


WTO với vấn đề nông phẩm
2018, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng