Tạp chí phát triển kinh tế
Số 238 , Tháng 8/2010, Trang


PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Ở VIỆT NAM: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
NGUYỄN THỊ THANH LIÊN

DOI:
Tóm tắt

Từ khóa
Việt Nam,nhân lực,
Download