Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á
Năm thứ. 31(4) , Tháng 4/2020, Trang 05-22


Phương pháp ước lượng LASSO: Cơ sở toán học và ứng dụng
Bùi Thị Thiện Mỹ

DOI:
Tóm tắt
Bài báo giới thiệu phương pháp ước lượng LASSO cho phân tích hồi quy. Tương tự phương pháp OLS, LASSO tìm các ước lượng tham số của một mô hình hồi quy bằng cách cực tiểu hóa hàm mục tiêu là tổng bình phương các phần dư. Tuy nhiên, LASSO áp đặt ràng buộc tổng giá trị tuyệt đối của các tham số không vượt quá một tham số điều chỉnh. Bài viết trình bày tổng quan ý nghĩa, cơ sở toán học của phương pháp ước lượng LASSO. Bài viết đồng thời giới thiệu một tình huống thực nghiệm áp dụng phương pháp ước lượng LASSO nhằm xác định các yếu tố nội tại có ảnh hưởng đến các tỷ suất sinh lợi ROA, ROE của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam. Kết quả cho thấy, LASSO đã loại các yếu tố không có ảnh hưởng đến biến phụ thuộc, cung cấp một mô hình hồi quy đơn giản hơn với sai số MSE nhỏ hơn so với phương pháp ước lượng OLS, tuy vậy sự cải thiện này chưa đáng kể.

Từ khóa
hồi quy; LASSO; mô hình co gọn
Download
Phép lọc tuyến tính và vấn đề khử xu hướng của chuỗi thời gian: Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam
2022, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Tiếp cận phương pháp máy học trong khai thác ý kiến khách hàng trực tuyến
2020, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Đánh giá tính bền vững của nợ công Việt Nam theo mô hình DSF của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới
2020, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng