Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á
Năm thứ. 31(3) , Tháng 3/2020, Trang 05-22


Ảnh hưởng của dòng vốn vào đến tỷ giá thực: trường hợp các nước Đông Á
Nguyễn Thị Hồng Vinh

DOI:
Tóm tắt
Mục tiêu của bài viết là cung cấp bằng chứng thực nghiệm về ảnh hưởng của dòng vốn vào đến tỷ giá thực tại các nước Đông Á theo lý thuyết mô hình Salter-Swan-Corden-Dornbusch. Thông qua phương pháp dữ liệu bảng tác động cố định và Moment tổng quát dạng hệ thống (Generalized Method of Moments  GMM), nghiên cứu kiểm tra tác động của các thành phần dòng vốn vào đến tỷ giá thực ở các nước Đông Á giai đoạn 20052018. Kết quả nghiên cứu cho thấy các thành phần dòng vốn khác nhau tác động đến tỷ giá thực khác nhau. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tác động cùng chiều và có ý nghĩa thống kê đến tỷ giá thực, trong khi đó, đầu tư gián tiếp nước ngoài có tác động ngược chiều đến tỷ giá thực. Điều này hàm ý việc gia tăng dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào sẽ làm tỷ giá thực tăng, trong khi đó, việc gia tăng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài vào sẽ làm tỷ giá thực giảm. Ngoài ra, tỷ giá thực còn chịu tác động bởi độ mở thương mại, tỷ lệ thương mại, nợ và chi tiêu của chính phủ. Kết quả này sẽ giúp các quốc gia Đông Á định hướng giám sát dòng vốn vào và có các chính sách an toàn vĩ mô phù hợp trước áp lực tỷ giá.

Từ khóa
Tỷ giá thực đa phương, Dòng vốn vào, Căn bệnh Hà Lan, Đông Á, Dữ liệu bảng động
Download
Chống rửa tiền và chủ trương tự do hóa dòng chu chuyển vốn quốc tế
2020, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng


Chất lượng thể chế và lựa chọn địa điểm đầu tư của các doanh nghiệp đa quốc gia – Bằng chứng tại Việt Nam
2022, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Độ vững mạnh của nền tảng kinh tế vĩ mô tại Việt Nam
2021, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Kiều hối và “Căn bệnh Hà Lan” ở các nước đang phát triển Châu Mỹ La Tinh
2021, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng