Tạp chí phát triển kinh tế
Số 238 , Tháng 8/2010, Trang


PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÔNG NGHIỆP HOÁ - HIỆN ĐẠI HOÁ Ở CÀ MAU
Lê Khương Ninh & TRƯƠNG VĨNH ĐẠT

DOI:
Tóm tắt

Từ khóa
nhân lực,
Download