Tạp chí phát triển kinh tế
Năm thứ. 26(9) , Tháng 9/2015, Trang 02-25


Cân đối ngân sách nhà nước, nợ công và các chuẩn mực quốc tế
Bùi Thị Mai Hoài & Sử Đình Thành & Bùi Duy Tùng

DOI:
Tóm tắt
Mô hình bền vững tài khoá yêu cầu thu, chi ngân sách phải ổn định và giới hạn ngân sách chính phủ cần được đảm bảo. Tuy nhiên, mô hình này bỏ qua thực tế rằng giới hạn ngân sách chính phủ là một quá trình động gắn với vai trò của chính phủ. Nghĩa là, sự mở rộng can thiệp của chính phủ có ảnh hưởng đến tình hình ngân sách và nợ công. Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đánh giá tính bền vững tài khoá và nợ công của VN. Tác giả tiếp cận mô hình nghiên cứu của Trehan & Walsh (1991) và Hakkio & Rush (1991) để kiểm định tính đồng liên kết giữa thu nhập và chi tiêu của chính phủ nhằm đánh giá tính bền vững nợ công và rủi ro tài khoá. Kết hợp với phân tích các khía cạnh thể chế, kết quả nghiên cứu phát hiện tài khoá và nợ công của VN là không bền vững; và chứa nhiều rủi ro tiềm ẩn.

Từ khóa
Cân đối ngân sách, tài khoá và nợ công bền vững, đồng liên kết.
Download
Quản trị công ty & hiệu quả hoạt động doanh nghiệp: Minh chứng thực nghiệm từ các công ty niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM
2019, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Tác động của chất lượng dịch vụ đến lòng trung thành của khách hàng sử dụng ADSL tại TP.HCM
2019, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Các yếu tố tác động đến quyết định đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Việt Nam:Trường hợp Campuchia
2020, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Quan hệ giữa trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và sự động viên nhân viên tạiViệt Nam
2020, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Tác động của ấn tượng thương hiệu đến ý định lựa chọn ngân hàng của khách hàng
2020, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng