Tạp chí phát triển kinh tế
Năm thứ. 27(1) , Tháng 1/2016, Trang 02-28


Cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường tài chính quốc tế: Trường hợp các ngân hàng thương mại
NGUYỄN THANH PHONG

DOI:
Tóm tắt
Mục đích của nghiên cứu nhằm phân tích các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh của các ngân hàng VN giai đoạn 2005–2013 thông qua tiếp cận các báo cáo tài chính. Kết quả cho thấy năng lực cạnh tranh của các ngân hàng VN trong thời gian qua có sự cải thiện đáng kể, thể hiện qua sự tăng lên về quy mô ngân hàng, chất lượng nguồn nhân lực, công nghệ hiện đại, trình độ quản lí tốt hơn và hướng đến các chuẩn mực quốc tế trong quản trị ngân hàng. Bên cạnh đó, kết quả phân tích hồi quy đối với tỉ suất thu nhập trên tài sản (TRA) và tỉ suất thu nhập lãi trên tài sản (TIA) cho thấy trong các yếu tố đầu vào thì giá vốn (PF) tác động đến mức độ co dãn của TRA và TIA lớn nhất. Kết quả H-statistics chỉ ra khả năng cạnh tranh tổng thể của ngân hàng VN có tăng so với giai đoạn trước khủng hoảng tài chính (2008–2009). Đồng thời, kết quả kiểm định Wald test với giả thuyết [H=1] được chấp nhận cho thấy tồn tại cạnh tranh độc quyền trong lĩnh vực ngân hàng của VN.

Từ khóa
Cạnh tranh ngân hàng, mô hình Panzar và Rosse, ngân hàng thương mại, quy mô ngân hàng.
Download