HƯỚNG DN CHO TÁC GI

 Tp chí Nghiên cu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á, sau đây gi tt là “Tp chí”, trân trng cm ơn bn vì đã chn gi bài báo cho chúng tôi. Nhng hướng dn dưới đây đm bo rng Tp chícác yếu t cn thiết đ bài báo ca tác gi được phn bin xut bn mt cách suôn s. Tác gi vui lòng dành thi gian đ đc và làm theo hướng dn ca chúng tôi càng cht ch càng tt nhm đm bo quyn li ca bn.

 

1.   Trước khi gi bài

 Tp chí xem xét các bn tho da trên các điu kin nghiêm ngt sau:

 

2.   Hướng dn chung

o    Gii thiu

o    Cơ s lý thuyết

o    Phương pháp nghiên cu

o    Kết qu nghiên cu

  Kết lun

 

3.   Hướng dn chi tiết

o   Tiêu đ tng 1 (ví d: Gii thiu, Kết qu): in đm, viết hoa ký t đu đi vi tên riêng.

o   Tiêu đ tng 2: in đm, in nghiêng, viết hoa ký t đu đi vi tên riêng

o   Tiêu đ tng 3: in nghiêng, viết hoa ký t đu đi vi tên riêng

o   Tiêu đ tng 4: in nghiêng, bt đu mi đon. Văn bn theo sau ngay đó đng sau du chm hoc du câu khác

o    Tp chí áp dng cách trích dn theo chun APA. Đ biết thêm chi tiết, vui lòng xem ti http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/. Trong đó, tên tác gi, tên bài báo/sách, ta đ chương/bài báo, năm xut bn, k xut bn và s trang phi được lit kê. DOI được khuyến khích cung cp. Tác giả có thể tải style APA 6th phiên bản JABES Tiếng Việt tại đây. Cách thêm 1 style mới cho endnote có thể xem tại đây.

o   Trích dn cho cơ s d liu: tp chí khuyến khích tác gi trích dn các cơ s d liu trong bn tho bng cách trích dn chúng trong văn bn và đính kèm mt trích dn trong Danh mc tài liu tham kho. Trích dn cho cơ s d liu bao gm các yếu t sau: tên tác gi, tên b d liu, cơ s d liu, phiên bn (nếu có th), năm, và đnh danh liên tc toàn cu. B sung thêm [b d liu] ngay trước tài liu tham kho đ chúng tôi biết đó là tham chiếu d liu.

o  Phn mm qun lý tài liu tham kho: Tp chí hoan nghênh hu hết các phn mm qun lý tài liu tham kho ph biến như Mendeley  Zotero, nhưng chúng tôi đ xut s dng EndNote. Khi s dng chc năng plug-in ca nhng phn mm này, tác gi ch cn chn la kiu APA phù hp khi chun b viết bài, sau đó các trích dn và các thư mc s t đng được đnh dng theo quy cách ca tp chí.

o   Trang tiêu đ (kèm thông tin chi tiết v tác gi): bao gm tên bài báo, tên tác gi, nơi công tác, li cm ơn và Khai báo quyn li (nếu có), đa ch thư đin t. Kèm theo đó là thông tin các nguồn tài trợ hoặc xuất xứ của bản thảo từ sản phẩm của luận án tiến sĩ, hoặc của các đề tài...

o    Bn tho giu tên (không có tên tác gi): ni dung chính ca bài báo (bao gm ni dung, tài liu tham kho, hình nh, bng) không được cung cp bt k thông tin nhn dng nào như tên tác gi hay nơi công tác. Thông tin lời cảm ơn ở trang tiêu đề sẽ được đưa vào cuối bài viết khi bài viết được chấp nhận đăng.

 

4.  Trước khi gi bài

Tác gi nên kim tra li bn tho có đy đ các yếu t sau không:

Mt tác gi được xem là tác gi chính vi thông tin liên h chi tiết:

Đa ch email
Đa ch bưu đin

Tt c các file cn ti lên: tác giả cần chuẩn bị ít nhất 2 files sau

      File thông tin tác giả       

           • Bao gm tiêu đề bài viết
           •
Thông tin tất cả các tác giả (theo thứ tự 1, 2, 3,.. ) bao gồm: tên đầy đủ, cơ quan công tác, địa chỉ email (tác giả cần thêm đầy đủ các thông tin này khi gửi bài trên hệ thống theo đúng thông tin và thứ tự tác giả). Sau khi gửi bài, Tác giả gửi bài không được thay đổi thông tin của tác giả bài viết.

           Tóm tắt bài viết (tiếng Việt và tiếng Anh)
           • Từ khóa (tiếng Việt và tiếng Anh) và JEL code

      File Bn tho (KHÔNG để thông tin tác giả)

• Bao gồm tên bài viết

• Tóm tắt bài viết

Bao gm t khóa và mã JEL
Tt c Hình (kèm chú thích)
Tt c Bng (kèm theo tên, mô t, chú thích)
Bo đm tt c trích dn bng và hình trong phn ni dung khp vi các file đã cung cp

Tóm tt đ ha/File đánh du (nhng đim cn thiết)
Files b sung (nhng đim cn thiết)

     File thư gửi ban biên tập (nếu có)

    File hình ảnh hoặc bảng biểu (nếu được tách riêng) 

   Các vn đ khác

Kim tra li chính t và ng pháp
Tt c tài liu tham kho phi được đ cp đến c trong Danh mc tài liu tham kho và trong bài
Được quyn s dng các tài liu có bn quyn t nhiu ngun khác (bao gm c internet)
Thông báo v xung đt li ích (nếu có)
Các chính sách ca Tp chí trong hướng dn này.
Gi ý phn bin và thông tin chi tiết được cung cp da vào yêu cu ca tp chí.

 

5.   Các hướng dn khác

 Đo đc xut bn

 Vui lòng xem các thông tin này mc Đo đc xut bn

 

Kê khai các quyn li liên quan

 Trong bn tho, tt c tác gi cn th hin rõ các mi quan h cá nhân và tài chính vi nhng người khác hoc các t chc có kh năng tác đng tiêu cc đến nghiên cu ca mình. Nhng ví d v mâu thun li ích cn được lit kê rõ gm vic làm, tư vn, s hu c phn, thù lao, thông đip ca người thuê lao đng, đăng ký/áp dng sáng chế, và tr cp hoc ngun tài tr khác. Tác gi cn trình bày quyn li hai đim: 1) Mt bn kê khai tóm tt các li ích file tiêu đ bn tho. Bn tóm tt này s được xut bn cui cùng nếu bài báo được chp nhn. 2) Trình bày chi tiết như mt phn quy trình gi bài dưới dng bn chính thc ca tp chí. Vic kê khai các li ích tim n là cn thiết c 2 đim và các thông tin phù hp.

  

Xác nhn gi bài và khai báo

 Vic gi mt bài báo ngm ý rng bài báo đó chưa tng được xut bn trước đây (tr trường hp xut bn vi hình thc là bn tóm tt hoc mt phn bài thuyết trình, lun văn chuyên ngành, hay bn in đin t), không trong giai đon xem xét xut bn t tp chí khác, và n phm được thông qua bi các tác gi và nhng người y quyn có trách nhim khi thc hin nghiên cu, và nếu bài báo được chp nhn, bài viết s không được xut bn bt c đâu vi cùng mt hình thc, bng tiếng Anh, tiếng Vit hay bt kỳ ngôn ng nào, bao gm c bn đin t nếu không có s chp thun bng văn bn ca người gi tác quyn. Nhm xác minh li ngun gc, bài báo ca bn có th s được kim tra bi dch v kim tra đo văn.

 

Cng s

 Mi tác gi đu được yêu cu lit kê tng cng s có đóng góp cho bài báo: tt c các tác gi phi tham gia nghiên cu và giai đon chun b bài báo, vì thế, vai trò ca tt c các tác gi phi được mô t. Vic đng thun sn phm cui cùng ca các tác gi phi được tuyên b trong phn mô t.

 

Thay đi quyn tác gi

 Tác gi cn xem xét cn thn danh sách và th t các đng tác gi trước khi gi bn tho và được yêu cu cung cp danh sách chính thc trong thi gian gi bn gc. Bt c s b sung, xóa b hoc sp xếp li tên tác gi trong danh sách phi được thc hin trước khi bn tho được chp nhn và ch khi được Ban biên tp Tp chí thông qua. Đ yêu cu thay đi, Ban biên tp phi nhn được các phn hi t phía tác gi như sau: (a) lý do thay đi danh sách tác gi và (b) xác nhn bng văn bn (thư hoc thư đin t) t tt c các tác gi vi s chp thun v nhng b sung và chnh sa đó.

 

Trong trường hp b sung hay b tên tác gi, cn phi có xác nhn t nhng tác gi đó.

Ch trong trường hp ngoi l, Ban biên tp s cân nhc vic b sung, xóa b, và sp xếp li tên các đng tác gi sau khi bn tho được chp nhn. Vic xut bn bài báo đó s được hoãn li trong khi Ban biên tp xem xét yêu cu. Nếu bài báo được phép xut bn trên n phm đin t thì bt c vn đ dn đến vic sa đi s được Ban biên tp quyết đnh.

 

 Dch v chuyn đi ngôn ng n phm đăng ti

 Tp chí có 2 n phm tiếng Vit và tiếng Anh đu nm trong Chính sách chuyn đi ngôn ng bài viết. Điu này có nghĩa là nếu Ban biên tp nhn thy nếu bài báo ca bn phù hp vi 1 trong 2 n phm tiếng Vit hoc tiếng Anh, bài báo đó có th s được yêu cu chuyn đi ngôn ng đ đăng trên 1 trong 2 n phm đó. Nếu tác gi đng ý, bài báo s được chuyn đi sang ngôn ng theo yêu cu ca tác gi mà không có bt c thay đi đnh dng nào. Lưu ý, bài báo ca bn có th s được phn bin li.

 

Bn quyn

 Khi gi bài đến Tp chí, tác gi phi chp nhn vic bn quyn bài báo thuc v Tp chí.

 Người mua báo có th sao chép mc lc và các bài báo bao gm tóm tt đ phát hành ni b trong cơ quan công tác. S đng ý bng văn bn ca Tp chí được áp dng cho vic bán li và phát hành bên ngoài cơ quan và cho tt c các nghiên cu phát sinh khác, bao gm tài liu biên son và bn dch. Nếu bài viết có trích t các bài viết có bn quyn khác, tác gi phi nhn được s cho phép bng văn bn t người nm tác quyn và phi ghi ngun. Tp chí đã in sn các mu đ tác gi s dng trong nhng trường hp này.

 

Quyn tác gi

 Là tác gi, bn (hoc nhân viên, cơ quan ca bn) có mt s quyn nht đnh đ s dng sn phm nghiên cu ca bn.

 

Vai trò ca ngun tài tr

 Tác gi được yêu cu xác đnh người/t chc đã h tr tài chính cho vic thc hin nghiên cu và/hoc giai đon chun b ca bài báo và mô t ngn gn vai trò ca người/t chc tài tr đó, nếu có, trong thiết kế nghiên cu, phân tích và din gii d liu; dưới dng báo cáo bng văn bn; và trong quyết đnh gi bài đến Tp chí. Nếu ngun tài tr không có bt kỳ s liên quan nào thì tác gi cũng nên thông báo.


Xem thêm Quy định về bài báo khoa học gửi đăng Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á tại đây.

Xem thêm Quy định về cách thức trích dẫn và trình bày tài liệu tham khảo trong bài báo khoa học gửi đăng Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á tại đây.