Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á
Năm thứ. 31(6) , Tháng 6/2020, Trang 72-92


Kiều hối và “Căn bệnh Hà Lan” ở các nước đang phát triển Châu Mỹ La Tinh
Nguyễn Phúc Hiền & Dương Bích Dung

DOI:
Tóm tắt
Dòng kiều hối chảy về các quốc gia đang phát triển đã tăng đáng kể trong những năm vừa qua, đặc biệt ở Mỹ La-tinh. Vì vậy, mục đích của bài nghiên cứu là chứng minh có haу không hiện tượng căn bệnh Hà Lan ở các nước đang рhát triển khu vực Mỹ La-tinh. Bằng việc sử dụng рhương рháр ước lượng moment hệ thống (S-GMM) cho dữ liệu bảng để nghiên cứu sự tác động của kiều hối lên tỷ giá thực đa рhương (REER) của 20 nước đang рhát triển khu vực Mỹ La-tinh trong khoảng thời gian từ năm 2006 tới năm 2018. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy khi kiều hối nhận được trên đầu người tăng 1% thì tỷ giá thực đa phương tăng lên 0,0316%. Nghiên cứu cũng chỉ ra những nước Mỹ La Tinh có tỷ lệ kiều hối cao (trên 10%) thì nguy cơ mắc “căn bệnh Hà Lan” rất cao. Bênh cạnh đó những nước có tỷ lệ xuất khẩu cao (nhóm p75) cũng xuất hiện hiện tượng căn bệnh trên. Chúng tôi cũng xem xét chế độ tỷ giá thì những nước có chế độ tỷ giá thả nổi trong nhóm nước nghiên cứu cũng có nguy cơ mắc căn bệnh Hà Lan.

Từ khóa
kiều hối, tỷ giá thực đa phương, châu Mỹ La-tinh, căn bệnh Hà Lan
Download

Xử lý mối quan hệ giữa lãi suất và tỷ giá
2020, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Ảnh hưởng của dòng vốn vào đến tỷ giá thực: trường hợp các nước Đông Á
2020, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Can thiệp của Chính phủ vào tỷ giá đối với các giao dịch vốn
2020, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Đánh giá dự trữ ngoại hối quốc gia của Việt Nam
2020, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng