Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á
Năm thứ. 31(7) , Tháng 7/2020, Trang 05-27


Chiến lược xuất khẩu xanh của các doanh nghiệp thuỷ sản Việt Nam: Các yếu tố ảnh hưởng, lợi thế cạnh tranh, và hiệu suất tài chính
Đỗ Thị Bình

DOI:
Tóm tắt
Chuyển dịch chiến lược theo hướng xanh là xu thế của nhiều doanh nghiệp (DN) nhằm đáp ứng tốt hơn những đòi hỏi từ qui định, luật lệ, tiêu chuẩn… về môi trường; từ cạnh tranh; và từ thị trường. Phân tích dữ liệu điều tra 238 doanh nghiệp chế biến thuỷ sản Việt Nam (DNCBTS) bằng phần mềm PLS SEM cho thấy sự nhạy cảm của các nhà quản lý về vấn đề môi trường, áp lực thị trường, áp lực từ qui định, tiêu chuẩn, và áp lực từ cạnh tranh ảnh hưởng đến việc theo đuổi chiến lược xuất khẩu xanh (CLXKX) của các DNCBTS; và việc theo đuổi chiến lược này tác động mạnh mẽ đến lợi thế cạnh tranh đạt được cũng như hiệu suất tài chính của các DN. Một số hàm ý, kiến nghị đối với các nhà hoạch định chính sách và các nhà quản lý các DNCBTS đã được đưa ra để thúc đẩy việc ứng dụng CLXKX của các DN này, hướng tới phát triển bền vững.

Từ khóa
chiến lược xuất khẩu xanh; lợi thế cạnh tranh; hiệu suất tài chính; PLS SEM; doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam
Download
Các yếu tố tác động tới mức độ sẵn sàng xuất khẩu của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam
2022, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Tác động của COVID-19 và cơ chế phục hồi của các công ty giao nhận vận tải hàng xuất nhập khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh
2022, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp mây tre đan vùng đồng bằng sông Hồng
2020, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Ảnh hưởng của môi trường pháp luật trong kinh doanh quốc tế
2020, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Vai trò của FDI và đặc trưng doanh nghiệp đối với xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam
2020, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng