HỘI ĐỒNG TƯ VẤN

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

GS.TS. Nguyễn Đông Phong

Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

GS.TS. Sử Đình Thành

Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

GS.TS. Hoàng Thị Chỉnh

Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

GS.TS. Hồ Đức Hùng

Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

GS.TS. Dương Thị Bình Minh

Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

GS.TS. Trần Ngọc Thơ

Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

GS.TS. Võ Thanh Thu

Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

GS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân

Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt

Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

PGS.TS. Nguyễn Đình Thọ

Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

PGS.TS. Hồ Viết Tiến

Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

TS. Bùi Quang Hùng

Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài

Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

TS. Huỳnh Lưu Đức Toàn

Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

GS.TS. Trần Thị Lý

Trường Đại học Deakin, Úc

GS.TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Việt Nam

GS.TS. Phạm Hoàng Văn

Đại học Baylor, Mỹ

PGS.TS. Trần Mai Đông

Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

PGS.TS. Lê Nhật Hạnh

Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

PGS.TS. Hoàng Trọng Hùng

Đại học Huế, Việt Nam

PGS.TS. Huỳnh Việt Khải

Trường Đại học Cần Thơ, Việt Nam

PGS.TS. Vũ Minh Khương

Đại học Quốc gia Singapore, Singapore

PGS.TS. Đặng Tùng Lâm

Đại học Đà Nẵng, Việt Nam

PGS.TS. Ngô Viết Liêm

Đại học New South Wales, Úc

PGS.TS. Trần Thanh Long

Đại học Warwick, Anh

PGS.TS. Phạm Duy Nghĩa

Đại học Fulbright, Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Phong Nguyên

Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

PGS.TS. Bạch Ngọc Thắng

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Việt Nam

PGS.TS. Phạm Khánh Nam

Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

TS. Trịnh Tú Anh

Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

TS. Trần Thị Tuấn Anh

Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

TS. Khiếu Văn Hoàng

Đại học Fulbright, Việt Nam

TS. Nguyễn Quốc Hùng

Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

TS. Vũ Văn Trung

Đại học Bangor, Anh