NHÂN SỰ TẠP CHÍ

 


Nguyễn Trọng Hoài

Tổng biên tập

+84 28 38.295.635

hoaianh@ueh.edu.vn


Huỳnh Lưu Đức Toàn

Phó Tổng biên tập

+84 28 38.295.635

toanhld@ueh.edu.vn


Nguyễn Quang Bình

Chuyên viên

Biên tập viên

Thư ký tòa soạn tiếng Anh

+84 28 38.295.635

binhnq@ueh.edu.vn


Trần Lê Phúc Thịnh

Chuyên viên IT

Thư ký tòa soạn tiếng Việt

Phụ trách phát hành

+84 28 38.295.635

thinhtlp@ueh.edu.vn


Trần Lê Thùy Duyên

Chuyên viên

Biên tập viên

Kế toán 

+84 28 38.295.635

duyentlt@ueh.edu.vn


Nguyễn Thị Hồng Cẩm

Chuyên viên

Biên tập viên 

+84 28 38.295.635

camnth@ueh.edu.vn


Nguyễn Lương Tâm

Chuyên viên

Biên tập viên 

+84 28 38.295.635

tamnl@ueh.edu.vn