Tạp chí phát triển kinh tế
Số 162 , Tháng 4/2004, Trang 04-07


Từ những diễn biến gần đây của tỷ giá, đầu tư vào đây là có lợi nhất?
Trần Ngọc Thơ

DOI:
Tóm tắt

Từ khóa
đầu tư,
Download
Can thiệp của Chính phủ vào tỷ giá đối với các giao dịch vốn
2020, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Một số vấn đề nhắm thu hút đầu tư trực tiếp của Mỹ vào Việt Nam
2020, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng


Ảnh hưởng của dòng vốn vào đến tỷ giá thực: trường hợp các nước Đông Á
2020, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng