Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á
Năm thứ. 34(5) , Tháng 5/2023, Trang 16-26


Đánh giá các phương pháp xây dựng cộng đồng người học trên hệ thống tư vấn học tập trong môi trường đào tạo trực tuyến
Evaluation of Methods to Build a Community of Learners on the Learning Advisory System in an Online Training Environment
Bùi Xuân Huy & Nguyễn An Tế & Trần Thị Song Minh

DOI:
Tóm tắt
Đào tạo trực tuyến đang phát triển mạnh mẽ nhưng cũng khiến người học dễ bị lạc lõng, mất phương hướng trong môi trường học tập ảo rộng lớn vì không được tiếp xúc với giảng viên và bạn đồng học cụ thể. Từ đó dẫn đến tình trạng người học bị suy giảm động lực học tập. Vì vậy, nhu cầu phát triển các hệ thống tư vấn để giải quyết vấn đề quá tải thông tin, giúp cho người học dễ dàng truy cập chính xác, kịp thời những tài nguyên, dịch vụ mình quan tâm. Nguyên tắc của hệ tư vấn học tập là dựa trên cộng đồng những người học có đặc trưng tương tự và đạt kết quả học tập tốt để đưa ra tư vấn phù hợp cho một người học cụ thể trong các vấn đề cần ra quyết định như chọn cách thức học tập, tài nguyên học tập, nhóm học tập, đăng ký môn học. Mức độ chính xác của việc xây dựng cộng đồng người học sẽ ảnh hưởng đến chất lượng tư vấn. Nội dung của bài báo này sẽ trình bày về các phương pháp xây dựng cộng đồng người học trên hệ thống tư vấn học tập trong môi trường đào tạo trực tuyến cũng như vấn đề đánh giá hiệu quả của các phương pháp.

Abstract
Online training is growing strongly but it also makes learners easily lost and disoriented in a large virtual learning environment because there are no instructors and no specific classmates. As a result, the learner's motivation to learn is reduced. Therefore, there is a need to develop a recommender systems to solve the problem of information overload making it easy for learners to accurately and timely access the resources and services they are interested in. The principle of the learning recommender system is based on a community of learners with similar characteristics and good learning outcomes to give appropriate advice to a particular learner on decision-making issues such as: choosing learning methods, learning resources, study groups, and registering for subjects. The degree of precision in building a community of learners will affect the quality of advice. The content of this paper will present the methods of building a learner community on the learning recommend system in the online training environment as well as the issue of evaluating the effectiveness of the methods.

Từ khóa
Đào tạo trực tuyến, hệ thống tư vấn, hồ sơ người học, cộng đồng người học
E-Learning; Recommend System; Learner profile; Learner community.
Download
Mô hình tư vấn học tập trong đào tạo trực tuyến dựa trên cộng đồng người học đa tiêu chí
2024, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Nghiên cứu xây dựng hệ thống tính toán hiệu năng cao phục vụ triển khai các bài toán trong Ðại học thông minh
2024, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Ảnh hưởng của hệ thống thông tin đến lợi thế cạnh tranh của các công ty giao nhận hàng xuất nhập khẩu và đại lý hải quan tại thành phố Hồ Chí Minh
2024, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Phân tích ý kiến khách hàng trong thương mại điện tử tiếp cận theo phương pháp học máy kết hợp kiểm định Bootstrap
2024, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Nghiên cứu mô hình học máy dự đoán xác suất vỡ nợ của khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam
2023, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng