Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á
Năm thứ. 29(11) , Tháng 11/2018, Trang 38-63


Tác động của các cú sốc vĩ mô lên cán cân thương mại khu vực ASEAN-6: Phương pháp GVAR
Huỳnh Thái Huy & Nguyễn Khắc Quốc Bảo

DOI:
Tóm tắt
Nghiên cứu sử dụng mô hình vectơ tự hồi quy toàn cầu (GVAR) cho 35 quốc gia nhằm phân tích các cú sốc vĩ mô xuất phát từ các đối tác thương mại chính (gồm Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản) tác động thế nào đến cán cân thương mại khu vực ASEAN-6. Kết quả thực nghiệm xác nhận vai trò của cú sốc GDP thực Mỹ là yếu tố quyết định quan trọng đến cán cân thương mại khu vực. Tác giả còn phát hiện rằng, trong dài hạn, sự giảm giá đồng Nhân dân tệ (CNY) dẫn đến sự thặng dư đáng kể cán cân thương mại của Trung Quốc và Việt Nam, trong khi cán cân Mỹ có xu hướng xấu đi.

Từ khóa
Cán cân thương mại; Thương mại quốc tế; GVAR; ASEAN-6.
Download
Các yếu tố tác động đến kết quả xuất khẩu của các doanh nghiệp thủy sản tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long
2020, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Phản ứng của giá cổ phiếu đối với biến động chính sách kinh tế thế giới và chính sách tiền tệ tại Việt Nam
2019, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng