Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á

JABES-V phiên bản Số đặc biệt (Special Issue)

 

Nằm trong kế hoạch Phát triển và Hội nhập của Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (Journal of Asian Business and Economic Studies JABES); nhằm tăng cường thu hút bài viết, gia tăng kết nối với cộng đồng khoa học trong nước và quốc tế; cũng như tiếp tục tăng cường sự nhận diện của cộng đồng học giả trong nước và quốc tế cho JABES và từ đó góp phần đóng góp danh tiếng học thuật cho UEH: Năm 2022, JABES tiếp tục triển khai thực hiện 2 số đặc biệt về 2 chủ đề: Công nghệ tài chính (FinTech), Tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương (CBDC) và Chuyển đổi số trong ngành Tài chính - Ngân hàng; và Phân tích dữ liệu và đổi mới sáng tạo.

 

Stt

Chủ đề của Số đặc biệt

Loại bài viết

Chuyên gia Phụ trách (Guest Editor)

Link truy cập Thư mời viết bài

Năm 2022

 

1

Công nghệ tài chính (FinTech), Tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương (CBDC) và Chuyển đổi số trong ngành Tài chính - Ngân hàng

S01-SĐB2022 (TCNH)

TS. Ngô Minh Vũ - Khoa Ngân hàng, UEH

Khoa Ngân hàng – Trường Kinh doanh,  UEH

Email: vunm@ueh.edu.vn

 

http://jabes.ueh.edu.vn/Home/Module?path=sitcnh

2

Phân tích dữ liệu và đổi mới sáng tạo

S02-SĐB2022 (HTTTQL)

TS. Nguyễn Quốc Hùng, Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh, UEH

Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh – Trường Công nghệ và Thiết kế,  UEH

Email: hungngq@ueh.edu.vn

http://jabes.ueh.edu.vn/Home/Module?path=sihtttql

3

Động lực phát triển vùng Đông Nam Bộ

S03-SĐB2022 (ĐNB)

PGS.TS. Phạm Khánh Nam

Khoa Kinh tế – Trường Kinh tế, Luật và Quản lý Nhà nước, UEH

Email: khanhnam@ueh.edu.vn

http://jabes.ueh.edu.vn/Home/Module?path=sidnb