HƯỚNG DẪN CHO TÁC GIẢ

 Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á, sau đây gọi tắt là “Tạp chí”, trân trọng cảm ơn bạn vì đã chọn gửi bài báo cho chúng tôi. Những hướng dẫn dưới đây đảm bảo rằng Tạp chí có các yếu tố cần thiết để bài báo của tác giả được phản biện và xuất bản một cách suôn sẻTác giả vui lòng dành thời gian để đọc và làm theo hướng dẫn của chúng tôi càng chặt chẽ càng tốt nhằm đảm bảo quyền lợi của bạn.

 

1.   Trước khi gửi bài

 Tạp chí xem xét các bản thảo dựa trên các điều kiện nghiêm ngặt sau:

  • Bản thảo là bản thảo gốc, mới, và không trùng lắp với sản phẩm đã được xuất bản trước đây bao gồm cả sản phẩm do chính bạn xuất bản.
  • Bản thảo chỉ được gửi đến Tạp chí và không gửi đăng ở Tạp chí khác trong khi chờ đợi.
  • Bản thảo không mang tính chất lạm dụng, phỉ báng, khiêu dâm, gian lận, và bất hợp pháp.
  • Tác giả nên tiến hành tự kiểm tra lần cuối cùng trước khi gửi bản thảo đến Tạp chí để phản biện.
  • Tạp chí thực hiện quy trình phản biện kín. Tất cả các ý kiến đóng góp sẽ được Ban biên tập ghi nhận vì sự phát triển bền vững của Tạp chí. Bài báo đáp ứng các yêu cầu của Tạp chí sẽ được gửi đến tối thiểu là 2 chuyên gia phản biện độc lập để đánh giá chất lượng khoa học. Ban biên tập chịu hoàn toàn trách nhiệm về quyết định cuối cùng liên quan đến việc chấp nhận hay không chấp nhận bài báo. Quyết định của Ban biên tập là cuối cùng.
  • Tạp chí không thu phí gửi bài.
  • Tạp chí không tính phí về số trang bài báo.
  • Truy cập mở đối với tất cả các bài báo đã xuất bản (cho phiên bản tiếng Anh) và có thu phí cho phiên bản tiếng Việt (vui lòng tham khảo mục Đặt mua tạp chí).

 

2.   Hướng dẫn chung

  • Bản thảo được viết bằng tiếng Việt. Có thể sử dụng bất kỳ thể loại dấu câu và chính tả phù hợp. Vui lòng sử dụng dấu nháy đơn để trích dẫn trực tiếp, ngoại trừ trường hợp dấu ngoặc đơn nằm lồng vào dấu ngoặc đơn khác. Câu trích dẫn dài 40 từ hoặc hơn phải được thụt lề và không có dấu nháy.
  • Bản thảo được định dạng với khoảng cách các dòng là 1.5, với biên độ rộng, và bao gồm trang tiêu đề với các nội dung: Tên bài viết, tên tác giả, nơi công tác (nếu có), và thông tin liên lạc. Cung cấp chính xác địa chỉ thư điện tử và địa chỉ bưu điện (nếu có) của tác giả. Tất cả các trang phải được đánh số.
  • Bản thảo cần tuân thủ theo thứ tự sau: trang tiêu đề; tóm tắt; từ khóa; Abstract và Keywords bằng tiếng Anh, mã phân loại JEL, nội dung chính; tài liệu tham khảo; phụ lục (nếu có); bảng biểu (nếu có); hình (nếu có). Các bản biểu và hình cần được đánh số và thể hiện rõ vị trí trong bài viết.
  • Không có yêu cầu khắt khe cho việc định dạng nội dung chính; tuy nhiên, tất cả các bản thảo nên có các phần quan trọng như:

o    Giới thiệu

o    Cơ sở lý thuyết

o    Phương pháp nghiên cứu

o    Kết quả nghiên cứu

  Kết luận

  • Bài báo phải được gửi theo mẫu phù hợp để gửi phản biện mà không đính kèm tên tác giả (bắt buộc). Bài báo có tối thiểu là 5.000 từ và không vượt quá 8.000 từ, tức là bao gồm toàn bộ Nội dung bài báo, Tài liệu tham khảo, Ghi chú, Hình và Bảng, Phụ lục...
  • Đối với dạng Bài báo tổng hợp lý thuyết, nếu các tác giả muốn công bố bài viết dạng tổng hợp lý thuyết thì cần gửi trước phần tóm tắt bài báo đến email Tổng biên tập: jabes@ueh.edu.vn. Bài báo chỉ được xem xét khi nhận được lời mời từ Ban biên tập Tạp chí.
  • Phần tóm tắt dao động từ 150-250 từ và bắt buộc phải có khi gửi bài.
  • Mỗi bản thảo không liệt kê nhiều hơn 6 từ khóa (mỗi từ khóa không quá 6 chữ) và phải đính kèm mã phân loại JEL.
  • Các dòng tiêu đề phải ngắn gọn, súc tích và đánh số thứ tự, sử dụng hệ thống thập phân cho phần phụ.
  • Tất cả các tác giả cần cung cấp đầy đủ tên họ, nơi công tác, địa chỉ bưu điện, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử trên trang bìa của bản thảo. Nếu chỉ có một tác giả thì được xem là tác giả chính. Vui lòng cung cấp nơi công tác cũng là nơi thực hiện nghiên cứu. Nếu có bất kỳ tác giả trong nhóm nghiên cứu đổi đơn vị công tác trong suốt quá trình phản biện, cần ghi chú lại nơi công tác mới. Lưu ý rằng địa chỉ thư điện tử của người viết chính phải có trong bài báo được định dạng PDF cũng như ấn phẩm điện tử.
  • Tất cả các cá nhân có quyền tác giả và có tên trong bản thảo được xem là đồng tác giả; người viết chính phải được toàn bộ nhóm tác giả đồng ý cho phép là người đại diện để trao đổi các vấn đề liên quan đến việc xuất bản bản thảo, và thứ tự tên cũng cần được thỏa thuận trước giữa các thành viên.
  • Tiểu sử khoa học tóm tắt của các tác giả không bắt buộc phải cung cấp.
  • Vui lòng cung cấp các chi tiết cần thiết về các tổ chức đã tài trợ kinh phí trong Lời cảm ơn ở trang tiêu đề với một đoạn riêng biệt như sau:
    • Đối với một đơn vị tài trợ: “Nghiên cứu này được tài trợ bởi [Tên cơ quan hỗ trợ], thông tin chi tiết của khoản tài trợ như số quyết định hoặc mã số đề tài và thời gian.”
    • Đối với nhiều cơ quan tài trợ: “Nghiên cứu này được tài trợ bởi [Tên cơ quan hỗ trợ 1] với số tiền tài trợ [số tiền], [Tên cơ quan hỗ trợ 2] với số tiền tài trợ [số tiền], và [Tên cơ quan hỗ trợ 3] với số tiền tài trợ [số tiền], thông tin chi tiết của khoản tài trợ như số quyết định hoặc mã số đề tài và thời gian.”
  • Tác giả cũng phải cung cấp Báo cáo về lợi ích hoặc lợi nhuận tài chính phát sinh từ các ứng dụng trực tiếp của nghiên cứu.
  • Bản thảo không được sử dụng ngôn ngữ mang tính kỳ thị như phân biệt chủng tộc hay kỳ thị giới tính.
  • Khi sử dụng một từ được bảo hộ thương hiệu, tác giả phải dùng biểu tượng ® hoặc TM.

 

3.   Hướng dẫn chi tiết

  • Kiểu chữ: Times New Roman, cỡ chữ 12. Canh lề ít nhất 2.5cm (1 inch)
  • Đánh số và Ngày tháng: sử dụng hoàn toàn chữ số Ả Rập (vd: 14). Ngày tháng được ghi như sau: 14/4/2010.
  • Tiêu đề: In đậm tên bài báo, viết hoa các tên riêng
  • Tên tác giả: cung cấp đầy đủ họ tên của các cộng sự trên trang tiêu đề
  • Nơi công tác: cung cấp nơi công tác của từng tác giả (cơ quan, đại học, thành phố, quốc gia)
  • Thông tin người liên lạc: Vui lòng cung cấp địa chỉ email cơ quan của tác giả chính. Nhà xuất bản sẽ yêu cầu địa chỉ bưu điện, nhưng thông tin này không xuất bản.
  • Phản biện kín: để bảo đảm danh tính của tác giả và các thành viên nghiên cứu không được tiết lộ với phản biện.
  • Tóm tắt: Thể hiện rõ đoạn tóm tắt với tiêu đề và thu nhỏ cỡ chữ.
  • Từ khóa: liệt kê tối đa 6 từ khóa để thuận tiện cho đc giả tìm kiếm bài báo của bạn. Chúng tôi khuyến khích tác giả sử dụng từ khóa càng ngắn gọn càng tốt và không quá 6 từ cho một từ khóa.
  • Tiêu đề bên trong bài viết: vui lòng thể hiện tiêu đề ở từng phần trong bài báo:

o   Tiêu đề tầng 1 (ví dụ: Giới thiệu, Kết quả): in đậm, viết hoa ký tự đầu đối với tên riêng.

o   Tiêu đề tầng 2: in đậm, in nghiêng, viết hoa ký tự đầu đối với tên riêng

o   Tiêu đề tầng 3: in nghiêng, viết hoa ký tự đầu đối với tên riêng

o   Tiêu đề tầng 4: in nghiêng, bắt đầu ở mỗi đoạn. Văn bản theo sau ngay đó đứng sau dấu chấm hoặc dấu câu khác

  • Bảng và Biểu đồ/Hình: thể hiện rõ các bảng/hình/biểu đồ nằm ở vị trí nào trong nội dung. Các bảng và số liệu thực tế nên được trình bày ở cuối văn bản hoặc trong một file riêng theo yêu cầu của Ban biên tập. Đảm bảo rằng tác giả có quyền sử dụng bất kỳ số liệu có từ một nguồn khác.
  • Chú thích cho Bảng/Hình: đảm bảo rằng các bảng/hình đều phải có chú thích. Chú thích ghi ngắn gọn (không phải trên chính hình đó) và yêu cầu phải có mô tả về hình ảnh. Tối thiểu hóa số lượng chữ trong hình nhưng phải giải thích tất cả các ký tự và viết tắt sử dụng trong hình.
  • Tài liệu tham khảo

o    Tạp chí áp dụng cách trích dẫn theo chuẩn APA. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem tại http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/Trong đó, tên tác giả, tên bài báo/sách, tựa đề chương/bài báo, năm xuất bản, kỳ xuất bản và số trang phải được liệt kê. DOI được khuyến khích cung cấp. Tác giả có thể tải style APA 6th phiên bản JABES Tiếng Việt tại đây. Cách thêm 1 style mới cho endnote có thể xem tại đây.

o   Trích dẫn cho cơ sở dữ liệu: tạp chí khuyến khích tác giả trích dẫn các cơ sở dữ liệu trong bản thảo bằng cách trích dẫn chúng trong văn bản và đính kèm một trích dẫn trong Danh mục tài liệu tham khảo. Trích dẫn cho cơ sở dữ liệu bao gồm các yếu tố sau: tên tác giả, tên bộ dữ liệu, cơ sở dữ liệu, phiên bản (nếu có thể), năm, và định danh liên tục toàn cầu. Bỗ sung thêm [bộ dữ liệu] ngay trước tài liệu tham khảo để chúng tôi biết đó là tham chiếu dữ liệu.

o  Phần mềm quản lý tài liệu tham khảo: Tạp chí hoan nghênh hầu hết các phần mềm quản lý tài liệu tham khảo phổ biến như Mendeley  Zotero, nhưng chúng tôi đề xuất sử dụng EndNote. Khi sử dụng chức năng plug-in của những phần mềm này, tác giả chỉ cần chọn lựa kiểu APA phù hợp khi chuẩn bị viết bài, sau đó các trích dẫn và các thư mục sẽ tự động được định dạng theo quy cách của tạp chí.

  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Tài liệu bổ sung: nếu bài báo có bao gồm các đoạn ghi hình hoặc các tài liệu bổ sung, những tài liệu này phải được gửi kèm theo bài báo nhằm phục vụ công tác phản biện.
  • Chú thích mỗi cuối trang: nên sử dụng ít, và nên đánh số các chú thích liên tục trong suốt bài báo. Nhiều bộ xử lý văn bản đã cho phép chú thích ngay trong văn bản, và tính năng này có thể được sử dụng. Nếu không, phải định vị các chú thích trong văn bản và đưa ra diễn giải ở cuối trang.
  • Dữ liệu nghiên cứu: Tạp chí khuyến khích và cho phép tác giả chia sẻ dữ liệu nhằm hỗ trợ nghiên cứu ở những nơi thích hợp, và cho phép bạn liên kết dữ liệu với các bài báo đã xuất bản của bạn. Dữ liệu nghiên cứu là các dữ liệu liên quan đến kết quả nghiên cứu thông qua quan sát hoặc thí nghiệm hoặc các loại dữ liệu khác. Để tạo điều kiện dễ dàng tái sản xuất và tái sử dụng dữ liệu, Tạp chí khuyến khích tác giả chia sẻ phần mềm, mã, mô hình, thuật toán, giao thức, phương pháp và các tài liệu hữu ích khác liên quan đến nghiên cứu.
  • Phản biện kínTạp chí áp dụng hình thức phản biện kín hai chiều, bảo đảm bí mật danh tính của tác giả với phản biện và ngược lại. Để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình này, vui lòng đính kèm 2 bản thảo riêng biệt như sau:

o   Trang tiêu đề (kèm thông tin chi tiết về tác giả): bao gồm tên bài báo, tên tác giả, nơi công tác, lời cảm ơn và Khai báo quyền lợi (nếu có), địa chỉ thư điện tử. Kèm theo đó là thông tin các nguồn tài trợ hoặc xuất xứ của bản thảo từ sản phẩm của luận án tiến sĩ, hoặc của các đề tài...

o    Bản thảo giấu tên (không có tên tác giả): nội dung chính của bài báo (bao gồm nội dung, tài liệu tham khảo, hình ảnh, bảng) không được cung cấp bất kỳ thông tin nhận dạng nào như tên tác giả hay nơi công tác. Thông tin lời cảm ơn ở trang tiêu đề sẽ được đưa vào cuối bài viết khi bài viết được chấp nhận đăng.

  • Gửi bài: hệ thống gửi bài trực tuyến hướng dẫn tác giả từng bước thông qua quá trình nhập chi tiết thông tin bài báo và tải file lên mạng. Hệ thống sẽ chuyển đổi các file của bạn thành một file với định dạng duy nhất là PDF để sử dụng cho quy trình phản biện. Các file có thể chỉnh sửa được (Word) được dùng để sắp xếp lại bài báo của bạn và xuất bản. Mọi thư từ, bao gồm thông báo về quyết định và yêu cầu chỉnh sửa của Ban biên tập được gửi qua thư điện tử.
  • Gửi bản chỉnh sửa: bất kể định dạng ban đầu của bản thảo là gì, sau khi chỉnh sửa, tác giả phải gửi lại cho tạp chí file với định dạng có thể chỉnh sửa được. Bố cục văn bản càng đơn giản càng tốt. Hầu hết các mã định dạng văn bản sẽ được loại bỏ và thay thế khi xử lý bài báo. Để tránh các sai sót không cần thiết, tác giả nên sử dụng chức năng kiểm tra chính tả và ngữ pháp có trong trình xử lý văn bản.

 

4.  Trước khi gửi bài

Tác giả nên kiểm tra lại bản thảo có đầy đủ các yếu tố sau không:

Một tác giả được xem là tác giả chính với thông tin liên hệ chi tiết:

• Địa chỉ email
• 
Địa chỉ bưu điện

Tất cả các file cần tải lên: tác giả cần chuẩn bị ít nhất 2 files sau

      File thông tin tác giả       

           • Bao gồm tiêu đề bài viết
           • 
Thông tin tất cả các tác giả (theo thứ tự 1, 2, 3,.. ) bao gồm: tên đầy đủ, cơ quan công tác, địa chỉ email (tác giả cần thêm đầy đủ các thông tin này khi gửi bài trên hệ thống theo đúng thông tin và thứ tự tác giả). Sau khi gửi bài, Tác giả gửi bài không được thay đổi thông tin của tác giả bài viết.

           • Tóm tắt bài viết (tiếng Việt và tiếng Anh)
           • Từ khóa (tiếng Việt và tiếng Anh) và JEL code

      File Bản thảo (KHÔNG để thông tin tác giả)

• Bao gồm tên bài viết

• Tóm tắt bài viết

• Bao gồm từ khóa và mã JEL
• 
Tất cả Hình (kèm chú thích)
• 
Tất cả Bảng (kèm theo tên, mô tả, chú thích)
• 
Bảo đảm tất cả trích dẫn bảng và hình trong phần nội dung khớp với các file đã cung cấp

Tóm tắt đồ họa/File đánh dấu (những điểm cần thiết)
• 
Files bổ sung (những điểm cần thiết)

     File thư gửi ban biên tập (nếu có)

    File hình ảnh hoặc bảng biểu (nếu được tách riêng) 

   Các vấn đề khác

• Kiểm tra lỗi chính tả và ngữ pháp
• 
Tất cả tài liệu tham khảo phải được đề cập đến cả trong Danh mục tài liệu tham khảo và trong bài
• 
Được quyền sử dụng các tài liệu có bản quyền từ nhiều nguồn khác (bao gồm cả internet)
• 
Thông báo về xung đột lợi ích (nếu có)
• 
Các chính sách của Tạp chí trong hướng dẫn này.
• 
Gợi ý phản biện và thông tin chi tiết được cung cấp dựa vào yêu cầu của tạp chí.

 

5.   Các hướng dẫn khác

 Đạo đức xuất bản

 Vui lòng xem các thông tin này ở mục Đạo đức xuất bản

 

Kê khai các quyền lợi liên quan

 Trong bản thảo, tất cả tác giả cần thể hiện rõ các mối quan hệ cá nhân và tài chính với những người khác hoặc các tổ chức có khả năng tác động tiêu cực đến nghiên cứu của mình. Những ví dụ về mâu thuẫn lợi ích cần được liệt kê rõ gồm việc làm, tư vấn, sở hữu cổ phần, thù lao, thông điệp của người thuê lao động, đăng ký/áp dụng sáng chế, và trợ cấp hoặc nguồn tài trợ khác. Tác giả cần trình bày quyền lợi ở hai điểm: 1) Một bản kê khai tóm tắt các lợi ích ở file tiêu đề bản thảo. Bản tóm tắt này sẽ được xuất bản cuối cùng nếu bài báo được chấp nhận. 2) Trình bày chi tiết như một phần quy trình gửi bài dưới dạng bản chính thức của tạp chí. Việc kê khai các lợi ích tiềm ẩn là cần thiết ở cả 2 điểm và ở các thông tin phù hợp.

  

Xác nhận gửi bài và khai báo

 Việc gửi một bài báo ngầm ý rằng bài báo đó chưa từng được xuất bản trước đây (trừ trường hợp xuất bản với hình thức là bản tóm tắt hoặc một phần bài thuyết trình, luận văn chuyên ngành, hay bản in điện tử), không trong giai đoạn xem xét xuất bản từ tạp chí khác, và ấn phẩm được thông qua bởi các tác giả và những người ủy quyền có trách nhiệm khi thực hiện nghiên cứu, và nếu bài báo được chấp nhận, bài viết sẽ không được xuất bản ở bất cứ đâu với cùng một hình thức, bằng tiếng Anh, tiếng Việt hay bất kỳ ngôn ngữ nào, bao gồm cả bản điện tử nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản của người giữ tác quyền. Nhằm xác minh lại nguồn gốc, bài báo của bạn có thể sẽ được kiểm tra bởi dịch vụ kiểm tra đạo văn.

 

Cộng sự

 Mỗi tác giả đều được yêu cầu liệt kê từng cộng sự có đóng góp cho bài báo: tất cả các tác giả phải tham gia nghiên cứu và giai đoạn chuẩn bị bài báo, vì thế, vai trò của tất cả các tác giả phải được mô tả. Việc đồng thuận sản phẩm cuối cùng của các tác giả phải được tuyên bố trong phần mô tả.

 

Thay đổi quyền tác giả

 Tác giả cần xem xét cẩn thận danh sách và thứ tự các đồng tác giả trước khi gửi bản thảo và được yêu cầu cung cấp danh sách chính thức trong thời gian gửi bản gốc. Bất cứ sự bổ sung, xóa bỏ hoặc sắp xếp lại tên tác giả trong danh sách phải được thực hiện trước khi bản thảo được chấp nhận và chỉ khi được Ban biên tập Tạp chí thông qua. Để yêu cầu thay đổi, Ban biên tập phải nhận được các phản hồi từ phía tác giả như sau: (a) lý do thay đổi danh sách tác giả và (b) xác nhận bằng văn bản (thư hoặc thư điện tử) từ tất cả các tác giả với sự chấp thuận về những bổ sung và chỉnh sửa đó.

 

Trong trường hợp bổ sung hay bỏ tên tác giả, cần phải có xác nhận từ những tác giả đó.

Chỉ trong trường hợp ngoại lệ, Ban biên tập sẽ cân nhắc việc bổ sung, xóa bỏ, và sắp xếp lại tên các đồng tác giả sau khi bản thảo được chấp nhận. Việc xuất bản bài báo đó sẽ được hoãn lại trong khi Ban biên tập xem xét yêu cầu. Nếu bài báo được phép xuất bản trên ấn phẩm điện tử thì bất cứ vấn đề dẫn đến việc sửa đổi sẽ được Ban biên tập quyết định.

 

 Dịch vụ chuyển đổi ngôn ngữ ấn phẩm đăng tải

 Tạp chí có 2 ấn phẩm tiếng Việt và tiếng Anh đều nằm trong Chính sách chuyển đổi ngôn ngữ bài viết. Điều này có nghĩa là nếu Ban biên tập nhận thấy nếu bài báo của bạn phù hợp với 1 trong 2 ấn phẩm tiếng Việt hoặc tiếng Anh, bài báo đó có thể sẽ được yêu cầu chuyển đổi ngôn ngữ để đăng trên 1 trong 2 ấn phẩm đó. Nếu tác giả đồng ý, tác giả cần chuyển đổi ngôn ngữ của bài báo theo yêu cầu của Tạp chí đảm bảo chính xác nội dung và không có bất cứ thay đổi định dạng nào. Lưu ý, bài báo của bạn có thể sẽ được phản biện lại.

 

Bản quyền

 Khi gửi bài đến Tạp chí, tác giả phải chấp nhận việc bản quyền bài báo thuộc về Tạp chí.

 Người mua báo có thể sao chép mục lục và các bài báo bao gồm tóm tắt để phát hành nội bộ trong cơ quan công tác. Sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí được áp dụng cho việc bán lại và phát hành bên ngoài cơ quan và cho tất cả các nghiên cứu phát sinh khác, bao gồm tài liệu biên soạn và bản dịch. Nếu bài viết có trích từ các bài viết có bản quyền khác, tác giả phải nhận được sự cho phép bằng văn bản từ người nắm tác quyền và phải ghi nguồn. Tạp chí đã in sẵn các mẫu để tác giả sử dụng trong những trường hợp này.

 

Quyền tác giả

 Là tác giả, bạn (hoặc nhân viên, cơ quan của bạn) có một số quyền nhất định để sử dụng sản phẩm nghiên cứu của bạn.

 

Vai trò của nguồn tài trợ

 Tác giả được yêu cầu xác định người/tổ chức đã hỗ trợ tài chính cho việc thực hiện nghiên cứu và/hoặc giai đoạn chuẩn bị của bài báo và mô tả ngắn gọn vai trò của người/tổ chức tài trợ đó, nếu có, trong thiết kế nghiên cứu, phân tích và diễn giải dữ liệu; dưới dạng báo cáo bằng văn bản; và trong quyết định gửi bài đến Tạp chí. Nếu nguồn tài trợ không có bất kỳ sự liên quan nào thì tác giả cũng nên thông báo.

 

Phản biện cho Tạp chí khi được chấp nhận đăng bài: Tạp chí áp dụng chính sách yêu cầu mỗi Tác giả khi có bài đăng trên Tạp chí phải đồng ý phản biện ít nhất một bài viết khác khi được Ban biên tập mời phản biện. Quý tác giả vui lòng hiểu rằng công tác phản biện kín độc lập là hoạt động miễn phí có tính đóng góp học thuật cho Tạp chí và Cộng đồng nghiên cứu. Ban biên tập sẽ cân nhắc cẩn trọng lĩnh vực nghiên cứu của Tác giả và bài viết cần phản biện để mời phản biện phù hợp. Trong đó, chúng tôi sẽ hạn chế tối đa rủi ro xung đột lợi ích giữa tác giả và phản biện trên bất kỳ phương diện nào, đồng thời bảo đảm quá trình phản biện kín được áp dụng hai chiều (cả tác giả và phản biện không có thông tin của nhau). Yêu cầu này nhằm bảo đảm hoạt động phản biện được diễn ra liên tục, khách quan, công tâm, và công bằng với tất cả tác giả có gửi bài viết đến Tạp chí.

 

Xem thêm Quy định về cách thức trích dẫn và trình bày tài liệu tham khảo trong bài báo khoa học gửi đăng Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á tại đây.