Tạp chí phát triển kinh tế
Số 177 , Tháng 7/2005, Trang 18-21


Chống rửa tiền và chủ trương tự do hóa dòng chu chuyển vốn quốc tế
Nguyễn Thị Ngọc Trang

DOI:
Tóm tắt

Từ khóa
vốn,
Download

Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với phát triển và tăng trưởng kinh tế Việt Nam
2021, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Ảnh hưởng của dòng vốn vào đến tỷ giá thực: trường hợp các nước Đông Á
2020, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng


Một số vấn đề nhắm thu hút đầu tư trực tiếp của Mỹ vào Việt Nam
2020, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng