Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á
Năm thứ. 33(9) , Tháng 9/2022, Trang 51-66


Ứng dụng mô hình giá trị, thái độ và hành vi (VAB) trong nghiên cứu hành vi mua hàng xanh của người tiêu dùng ở Việt Nam
Applying Models of Values, Attitudes and Behaviors (VAB) in Studying Green Purchasing Behavior of Consumers in Vietnam
Nguyễn Viết Bằng & Bùi Hồng Linh

DOI: 10.24311/jabes/2022.33.09.04
Tóm tắt
Người tiêu dùng ngày càng nhận thức được các hậu quả về môi trường và xã hội của việc mua hàng của họ. Dựa trên mô hình lý thuyết giá trị, thái độ và hành vi (VAB), bài viết thực hiện nghiên cứu về hành vi tiêu dùng xanh của người tiêu dùng ở Việt Nam. Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng thông qua khảo sát 333 người tiêu dùng. Kết quả cho thấy: Thái độ đối với các vấn đề môi trường, Thái độ đối với các lợi ích sinh thái - xã hội, và Thông tin sản phẩm xanh có tác động tích cực đến hành vi tiêu dùng xanh. Kết quả cũng cho thấy mối quan hệ giữa Ý thức môi trường, Thái độ đối với quảng cáo xanh, Thái độ đối với các vấn đề môi trường, Thái độ đối với các lợi ích sinh thái-xã hội. Những phát hiện của nghiên cứu này cung cấp những hiểu biết có giá trị về tác động của các yếu tố đối với hành vi mua hàng xanh.

Abstract
Consumers are becoming increasingly aware of the environmental and social consequences of their purchases. This study investigates the factors driving green purchase behavior based on the value–attitude–behavior (VAB) model. The paper follows a quantitative approach through a survey of 333 consumers. According to the findings, attitudes toward environmental issues, attitudes toward eco-social benefits, and green product information have significant positive influences on green purchasing behavior. Furthermore, the results reveal the relationship between environmental consciousness, green advertising, attitudes towards environmental issues and attitudes towards eco-social benefits. The findings of this study provide valuable insights into the effects of various factors on green purchase behavior.

Từ khóa
Tiêu dùng xanh; hành vi tiêu dùng xanh, Việt Nam
Green purchase; Green purchase behavior; Vietnam.
Download
Ý định mua sắm xanh của người tiêu dùng Việt Nam: Vai trò của sự hoài nghi về quảng cáo xanh và sự quan tâm đối với phúc lợi động vật
2024, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Sự hoài nghi tuyên bố tốt cho sức khỏe ở người tiêu dùng trong ngành thực phẩm: Các tiền tố và hệ quả
2024, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Nghiên cứu ảnh hưởng của các hoạt động quảng cáo trên TikTok đối với ý định mua hàng
2023, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Phân tích sự ảnh hưởng của đặc điểm video quảng cáo trực tuyến trên nền tảng Youtube lên sự bị xâm nhập của người xem dẫn đến hành động bấm bỏ qua hay xem tiếp
2022, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Tiếp thị cửa hàng: Cách nghĩ mới về một đề tài không mới
2020, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng