Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á

JABES-V phiên bản Số đặc biệt (Special Issue)

 

Nằm trong kế hoạch Phát triển và Hội nhập của Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (Journal of Asian Business and Economic Studies JABES); nhằm tăng cường thu hút bài viết, gia tăng kết nối với cộng đồng khoa học trong nước và quốc tế; cũng như tiếp tục tăng cường sự nhận diện của cộng đồng học giả trong nước và quốc tế cho JABES và từ đó góp phần đóng góp danh tiếng học thuật cho UEH: Năm 2024, JABES tiếp tục triển khai thực hiện 3 số đặc biệt về 3 chủ đề:  “Nâng cấp mô hình Quản trị nguồn nhân lực: Con người, số hóa và sự thịnh vượng”, " Thị trường carbon: Chính sách, định giá và môi trường" và "Kinh tế, Luật, Quản lý và Phát triển bền vững trong bối cảnh Luật đất đai 2024".

 

Stt

Chủ đề của Số đặc biệt

Loại bài viết

Chuyên gia Phụ trách (Guest Editor)

Thư mời viết bài

Năm 2024

 

1

Nâng cấp mô hình quản trị nguồn nhân lực: Con người, số hóa và sự thịnh vượng

S01-SĐB2024 (QTNNL)

TS. Trần Trọng Thùy - Khoa Quản trị, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Email: ltthtran@ueh.edu.vn

 

https://jabes.ueh.edu.vn/Home/Module?path=siqtnnl2024

2

Thị trường carbon: Chính sách, định giá và môi trường

S02-SĐB2024

PGS.TS. Phạm Khánh Nam

Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG), Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Email: khanhnam@ueh.edu.vn

https://jabes.ueh.edu.vn/Home/Module?path=sitt2024

3

Kinh tế, Luật, Quản lý và Phát triển Bền vững trong bối cảnh Luật đất đai 2024S03-SĐB2024TS. Hồ Hoàng Anh
Trường Knh tế, Luật và Quản lý Nhà nước (CELG), Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
Email: anh.ho@ueh.edu.vn
https://jabes.ueh.edu.vn/Home/Module?path=ktl2024