Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á
Năm thứ. 33(12) , Tháng 12/2022, Trang 72-91


Vai trò của cha mẹ trong việc sử dụng công nghệ của thế hệ GENZ
The Role of Parents in Generation Z’s Technology Usage
Phùng Thái Minh Trang & Nguyễn Hữu Thọ & Nguyễn Văn Hóa

DOI:
Tóm tắt
Thế hệ Z (Gen Z) là lực lượng lao động nồng cốt đóng góp vào sự phát triển kinh tế của đất nước. Tuy nhiên, nghiên cứu về vai trò của cha mẹ trong việc hình thành hành vi của Gen Z còn rất hạn chế, cả trong nước và quốc tế. Do đó, nghiên cứu sẽ lấp khoảng trống bằng cách kiểm tra sự ảnh hưởng của cha mẹ đến thái độ hướng đến công nghệ (TRI) và sử dụng công nghệ của Gen Z. Ba phương pháp được sử dụng là hồi quy đa biến, hồi quy logic thứ tự và cấu trúc tuyến tính. Dựa vào dữ liệu điều tra 640 sinh viên đại học tại Việt Nam từ tháng 5 đến 9/2022, nghiên cứu tìm thấy kiến thức công nghệ và học vấn của ba mẹ có ảnh hưởng đến TRI và sử dụng công nghệ của sinh viên. Kết quả này đồng nhất cho cả ba phương pháp và bao gồm các biến kiểm soát. Nghiên cứu hàm ý đến các nhà làm chính sách về vai trò quan trọng của cha mẹ trong việc cung cấp nguồn nhân lực Gen Z chất lượng cao cho xã hội trong thời đại số.

Abstract
Generation Z (Gen Z) is the core workforce contributing to economic growth. However, research on the role parents play in shaping behaviours among college students - Gen Z - is still limited, both nationally and internationally. Therefore, the study fills the gap in the literature by investigating the effects of parents on Gen Z’s technological attitudes (TRI) and usage. Three methods used in the study are multiple linear regression, ordinal logic regression, and structural equation model. Based on data surveyed from 640 university students in Vietnam from May 2022 to September 2022, the results report that parents' technological knowledge and education have an impact on students' TRI and usage. The results are robust to these methods and when control variables are involved. Our findings have implications for policymakers on the vital role parents play in providing high-quality Gen Z human resources to society in the digital era.

Từ khóa
Ảnh hưởng của cha mẹ, Kiến thức công nghệ, Sử dụng công nghệ, TRI, Thế hệ Z.
Parental influence; Technological knowledge; Technology usage; TRI; Generation Z.
Download
Công nghệ tài chính trong thời đại số: Vai trò của kiến thức tài chính
2023, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Thực hành trách nhiệm xã hội, danh tiếng và tài sản thương hiệu của các trường đại học công lập tại Việt Nam
2023, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Kinh nghiệm quốc tế hóa giáo dục đại học của một số nước trên thế giới: Bài học cho Việt Nam
2021, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Tác động của chính sách giám sát an toàn vĩ mô tới giá bất động sản tại Việt Nam
2020, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng