Chuyên san: Phương pháp toán trong kinh tế

Chuyên gia phụ trách chuyên san: LÊ XUÂN TRƯỜNG

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM - lxuantruong@ueh.edu.vn


GII THIU

Tạp chí Nghiên cu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (Journal of Asian Business and Economic Studies – JABES) là Tạp chí khoa học quốc tế về lĩnh vc kinh tế và kinh doanh, phát hành 2 số/năm (phiên bản tiếng Anh) và 12 số/năm (phiên bản tiếng Việt). Những bài viết nghiên cứu gửi đến Tạp chí đều được phản biện kín đánh giá nghiêm ngặt nhằm đảm bảo chuẩn mực và nâng cao cht lượng học thuật ca các bài báo khoa học.

Tạp chí Nghiên cu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á với tiền thân là Tạp chí Phát triển kinh tế (Journal of Economic Development – JED) trực thuộc Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Trong đó, ấn phẩm tiếng Việt được xuất bản từ năm 1990 (mã số ISSN 1859-1124), phát hành hàng tháng từ năm 1990; ấn phẩm tiếng Anh ra đời từ năm 1994 (với mã số ISSN 1859-1116) với tên gọi Economic Development Review (trước năm 2012) và sau đó đổi tên thành Journal of Economic Development (giai đoạn 2012–2017). Kể từ tháng 1/2018, Tạp chí Phát triển kinh tế chính thức đổi tên thành Tạp chí Nghiên cu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á. Đặc biệt, ấn phẩm tiếng Anh sẽ được xuất bản trên hệ thống xuất bản Emerald bắt đầu từ năm 2018.

Thông qua nghiên cu những giải pháp tiềm năng cả về phương din lý thuyết và thực tiễn, Tạp chí luôn nỗ lực tìm kiếm các phương thức nhm cải thiện tính bn vững của lĩnh vc kinh tế và kinh doanh, cùng vi quan điểm “Phát triển bền vững” là một quá trình thay đổi hướng đến lợi ích lâu dài ca quốc gia, khu vực kinh tế, tổ chức, tập đoàn, công ty, và các cá nhân. Tạp chí luôn hoan nghênh các bài báo nghiên cứu về các chủ đề phát triển kinh tế và kinh doanh ở phạm vi toàn cầu, khu vực, quc gia, và cả ở địa phương; đồng thời các nghiên cu có giá trị về mặt chính sách, cũng như nhận được sự quan tâm từ các tổ chc quốc tế, chính phủ, các tổ chức thuộc khu vực công và tư, cộng đồng địa phương, các tổ chc phi chính phủ và doanh nghiệp. Các đề xuất và gợi ý chính sách đòi hỏi phải được dựa trên nghiên cu phân tích và đánh giá cht chẽ. 

 

Ch đ chuyên san | Topic

     Các công c Toán hc hình thc liên quan đến các ý tưng Kinh tế gi vai trò quan trng trong nhiu kết qu nghiên cu thuc lĩnh vc Kinh tế - Tài chính sut nhng năm qua. Các công c như vy có th xác đnh liu mt ý tưng trc quan (thưng lng lo) có thc s đúng đn, mch lc và phù hp vi các quy lut logic hay không. Bên cnh đó các nghiên cu kng nhng vn đ Toán hc liên quan đôi khi có th gi ý nhng khái nim và nhng ý tưng mi trong Kinh tế.

       Mc đích ca chuyên san này nhm to mt din đàn đ các nhà nghiên cu gii thiu nhng ý  ng hoc gii quyết nhng vn đ khác nhau trong lĩnh vc Kinh tế bng các công c Toán hc. Dưi đây là mt s ch đ mà chuyên san hưng đến

            - Phương trình đo hàm riêng ngu nhiên và ng dng

            - Bài toán ti ưu ngu nhiên trong Kinh tế

            - Mô hình m trong Kinh tế - Tài Chính

            - Phương pháp hc máy, hc sâu và ng dng

            - Các  phương pháp mô phng và ng dng

            - Các ch đ có tính ng dng khác


Quy trình gi bài

Với tác giả gửi bài

Tác giả gửi bài qua hệ thống quản lý bài viết ca JABES ti:

http://jabes.ueh.edu.vn/Account/Login

Lưu ý: Khi gửi bài viết trên hệ thống của JABES, vui lòng chọn loại bài viết là “Chuyên san (Toán Kinh tế)”

Để chuẩn bị và gửi bài viết, Tác giả cần tham khảo:

     Hướng dẫn chuẩn bị bài viết:

http://jabes.ueh.edu.vn/Home/Module?path=Distribution_vi

     Đạo đức xuất bản:

http://jabes.ueh.edu.vn/Home/Module?path=JABESAuthorGuidelines_vi

     Hướng dẫn sử dụng hệ thống gửi bài:

http://jabes.ueh.edu.vn/Home/Module?path=SystemUseGuide_User_vi

Với Phản biện:

     Gợi ý phản biện bài viết:

http://jabes.ueh.edu.vn/Home/Module?path=Administrations_vi

     Đạo đức xuất bản:

http://jabes.ueh.edu.vn/Home/Module?path=JABESAuthorGuidelines_vi

     Hướng dẫn sử dụng hệ thống để phản biện bài viết:

http://jabes.ueh.edu.vn/Home/Module?path=SystemUseGuide_Reviewer_vi

Với Chuyên gia phụ trách chuyên san (Guest Editor):

     Quy trình xuất bản bài viết:

http://jabes.ueh.edu.vn/Home/Module?path=Publishing_vi

     Gợi ý cho Chuyên gia:

http://jabes.ueh.edu.vn/Home/Module?path=Roles_vi

     Đạo đức xuất bản:

http://jabes.ueh.edu.vn/Home/Module?path=JABESAuthorGuidelines_vi

 

Thi hn gi bài

Hạn chót gửi bài: 30/07/2020

 

Nhng thi hn quan trng:

     Mời viết bài: từ 02/12/2019

     Có kết quản phản biện:  15/09/2020

     Hạn cuối chỉnh sửa bài viết: 31/09/2020

     Thông báo kết quả chấp nhận hoặc từ chối bài viết: 15/10/2020

     Xuất bản chuyên san: 30/11/2020 (dự kiến)

Liên h:

Nếu tác giả có bất cứ thắc mắc nào liên quan đến Chuyên san, vui lòng liên hệ với Chuyên gia phụ trách chuyên san:  Lê Xuân Trường, lxuantruong@ueh.edu.vn , Nguyễn Phúc Cảnh canhnguyen@ueh.edu.vn